Tilbakeblikk til 6/10 2005 ! Tankevekkende !

| No Comments

Vi som har vært midt oppe i prosessen nå i 3 år husker mye av
det som er vedtatt, sagt, og som har skjedd.
HER kan du selv få et lite tilbakeblikk som på en effektiv måte viser
hvordan ting så ut for ett år siden ! Med MINE øyne !

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Mai 29, 2006 11:52 EM.

SINTEF rapporten og reiseavstander ! was the previous entry in this blog.

Sykehusaksjonen i Oppland startet 11. januar 2006 ! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.