SINTEF rapporten og reiseavstander !

| No Comments

Her er nok et eksempel på problemet med SINTEF rapporten.
Et utvilsomt meget komplisert, om i det hele tatt gjennomførbart,
regnestykke omkring reiseavstander for pasienter i Innlandet,
legges uten videre ut som den endelige udiskuterbare sannhet.
Man trenger ikke mye matematisk eller statistisk skolering for å
se at det som her fremlegges nok til de grader er gjenstand for diskusjon.
Et minstekrav må være å referere nærmere til hvordan disse tall er
fremkommet, og si noe om variabler og usikkerheter.
Hvem har regnet ut dette ? Etter hvilken metode ?
Vi ønsker å etterprøve dette kompliserte regnestykke !
Det kan bare ikke utledes som den endelige og avsluttede sannhet....

Så er det i tillegg dette med hvordan befolkningstallene er fremkommet.
Det trengs nærmere spesifisering her, tallene er kort sagt villedende,
slik de har vært i årtier !
Det er ikke bare et spørsmål om hvor folk bor, men like mye hvor de ER !
Store deler av Ringsaker sogner fortsatt naturlig til Lillehammer,
og ønsker det slik !
Deler av Oppland vestfylke sogner også naturlig til Lilehammer,
og ønsker det slik.
Enn turistbefolkningen da ?
Hvor befinner folk seg i halve året, med sine benbrudd, trafikkulykker
og dårlige mager ?
På E6, i Øyer, Gausdal, Kvitfjell, Jotunheimen, Rondane !
Øyer/Gausdal er i dag en kommuner med et sammenlagt sengetall på + 40 000
i høysesongen. Snakk med reiselivsekspertene på HiL !

Men - se på dette presenterte regnestykket !
Ønsker også du en nærmere forklaring/presentasjon her ?
- eller sluker du det bare helt rått ?

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Mai 29, 2006 11:34 EM.

17 utdrag fra SINTEF rapporten ! LES ! BEDØM SELV ! was the previous entry in this blog.

Tilbakeblikk til 6/10 2005 ! Tankevekkende ! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.