Kritikk av Fylkesordfører Audun Tron. GD 3011 2005.

| No Comments

30 11 2005 kom det forventet, tydelig og berettiget kritikk av fylkesordfører Audun Tron for hans passive rolle i sykehus og høyskolesaken..
I Oppland og på Lillehammer spesielt har vi slitt med sliter med tilleggsproblemer i begge disse sentrale sakene :

Passive fylkespolitikere. Det gjelder ikke minst fylkesordfører Audun Tron,
som vi ikke kan se har uttalt annet i sykehussaken enn "det må jo være et sykehus i Hamarregionen" !!

Passiv og uklar lokalpresse.
Spesielt sammenliknet med lokalpressen på Gjøvik, Hamar og Elverum ! der de sloss som bikkjer for sykehusene sine !

Heldigvis har vi nå sett at både lokalpolitikere og stortingspolitikere har våknet opp og fått forståelse for hva som er i ferd med å skje, og arbeider aktivt med saken fra sine respektive stå steder.
Også lokalpressen har våknet til, o g siden årrskiftet virkelig stilt opp med bred dekning og kommentarer på hva som hender i disse sakene. Ikke minst Sykehusaksjonen har satt fart i sakene med sin voldsomme oppslutning !

"....* I de tunge sakene - Innlandet 2010, universitetsutviklingen og sykehusutviklingen - er fylkeskommunen i beste fall en sideaktør. Audun Tron og makker Reidar Åsgård i Hedmark klaget berettiget sin nød til daværende statsråd Lars Sponheim i juni 2004 etter at fylkesmann Sigbjørn Johnsen fikk regiansvaret for Innlandet 2010. Fortsatt sitter Johnsen på overtid med ansvaret.
Høgskole-/universitetssaken og sykehussaken steller Audun Tron med uten å trekke fylkestinget med seg i løpende arbeid. Noen gjesteopptredener skal sørge for å holde fylkestinget informert. Utover dette handler det om passiviserende opplegg..."

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on April 27, 2006 7:40 EM.

Fakkeltog for SYKEHUSET was the previous entry in this blog.

SINTEF rapporten er kommet ! 19 05 2006. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.