Sterk motstand - FORLENGST ! fra Elverum og Elverumslegene ! Østlendingen nett 25. og 27 .10 2005

| No Comments

Det er vanskelig å følge med i alle avisene, hver dag !
Nå har vi sett at både Elverums politikere :
"....Svekker Elverum
- Om vi ikke kan snakke om en bevisst svartmaling av Elverum, så er det i hvert fall en gråmaling for å svekke byen, sier varaordfører Steinar Sætervadet, som har forfattet brevet fra formannskapet...."

og ortopedene på SI Elverum :
"....Overlegene ved ortopedisk avdeling ved Sykehuset Innlandet, går hardt ut mot direktør Torbjørn Almlid. De mener hans utspill i vår avis forrige uke, bærer preg av arroganse og faglig dårlig innsikt...."
forlengst har vært sterkt ute i media med sterk kritikk av og motstand mot de foreliggende planer om fellesenhet på Hamar !
Se artiklene i Østlendingen 25102005 og 27102005.

Som kjent har vi på Lillehammer den underlige tilstand i denne prosessen at både våre egne lokalpolitikere, og lokalpressen repr. ved GD ! ikke tar fatt i saken til støtte for eget lokalsykehus, slik man gjør både på Gjøvik og Elverum.
De har ikke forstått at dette dreier seg i bunn og grunn om ren maktpolitikk fra Hamars side,
- som altså av noen merkelig grunn får støtte fra Lillehammer,
- som åpenbart er villige til å legge eget sykehus i dødens posisjon,
- og er mest opptatt av argumentasjon for viktigheten av å bygge nytt sykehus for Hamar !
Forstå det den som kan !
Vi på sykehuset må tydeligvis kjempe denne kampen alene.

Utvilsomt kan vi nå ganske snart vente på Almlids neste trekk, som han allerede forlengst har flagget :
Blir det en modell med 3 sykehus, må man straks gå videre til 2-sykehus modell, og velge mellom Gjøvik og Lillehammer som hovedsykehus/akuttsykehus.
Almlid har da selv allerede antydet at han vil gå for Lillehammer i så fall.
En splitt og hersk teknikk som dette vil ikke lykkes i dette tilfellet.
Til det har det nå bygget seg opp en for sterk og samlet motstand på alle de 3 aktuelle sykehusene mot sentralledelsens planer.
Det er i realiteten kun miljøet på Hamar, samt et par kirurger på Gjøvik som støtter senralledelsen.
ALLE andre i de medisinske fagmiljøene går for en løsning med 3 fungerende akuttsykehus med en fornuftig funksjonsfordeling seg i mellom på de sjeldnere og spesielle tilfellene.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 15, 2005 7:09 FM.

Sterk motstand også fra Gjøviklegene ! OA 081105. was the previous entry in this blog.

Skoglund ; ortoped Elverum ; STERK OG KLAR i OA 05112005 ! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.