OVERLEGEOPPRØR på Lillehammer ! GD 011105.

| No Comments

Sjekk først ut hva en nær samlet overlegegruppe ved vårt sykehus står for !.
Vi vet at store deler av både Elverum- og Gjøvikmiljøet tenker i
de samme baner.
Dog ikke kirurgene på Gjøvik som tidlig flagget seg ut med ønske om å komme til Rudshøgda....
Utviklingen i Sykehuset Innlandet går gradvis i den retning
mange har sett konturene av, - for lang tid tilbake !
Ledelsen sliter.
Som vi har spådd for lenge siden, de får det ikke til !
Arbeidet med deres pri-1, nytt sykehus på Hamar, blir vanskeligere
og vanskeligere å promotere !
- lettere og lettere å gjennomskue.
Det hele utvikler seg sakte men sikkert mot den skandalen dette egentlig er.
Nå er "Hovedsenteret" blitt en liten "Fellesenhet",
i Brumunddal ?
- og den sikre død for de sykehusene på Elverum, Gjøvik og Lillehammer.
Vårt problem her på Lillehammer er faktisk ganske så bisarrt !
Lokalpressen her (GD) er mest opptatt av at det må bygges et sykehus i Hamar området.
De omtaler knapt SI Lillehammers problemer her overhodet !
Våre egne politikere ser heller intet, forstår intet, og gjør intet !
Tross de er grundig informert og advart direkte fra overlegegruppen ved sykehuset.
Ikke minst vår egen Fylkesordfører, Audun Tron, er en trofast forkjemper for nytt sykehus i Hamarområdet.
Uten tanke for de konsekvenser dette vil få for fylkets egne sykehus.
Det er fra SI ledelsen bygget opp en myte omkring viktigheten av nytt sykehus, beliggende i Hamarområdet,
som vi fra vårt ståsted skal bidra konstruktivt til å rive ned i de nærmeste ukene.
Vi ser nå at også SI styret har gjennomskuet spillet.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 4, 2005 12:29 FM.

OA 071005 Leder : En framtidsrettet sykehusstruktur. was the previous entry in this blog.

Almlid uttaler seg - på Kongsvinger.... Glåmdalen 011105. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.