Nye og uvante metoder i "kampen" om sykehusstrukturen i Innlandet.

| No Comments

Det er trukket inn nye og uvante metoder i "kampen" om sykehusstrukturen i Innlandet.
------
Representert ved I :
Gunnar Tonvangs svært beklagelige og lite gjennomtenkte
utspill i OA den 19. nov 2005, der han sterkt mistenkeliggjør kolleger ved SI Lillehammer ved utsagn som helt savner gehalt eller dokumentasjon :

"...– På Lillehammer er gruppepresset stort. Vi kjenner til leger, særlig underordnede leger, som er enige med oss, men de tør ikke skrive under.
Vi er også kjent med at det er leger på Lillehammer som jobber for at dette sykehuset bør bli den planlagte fellesenheten, sier kirurgisk overlege ved Hamar sykehus,Gunnar Tonvang.
Han er hovedtillitsvalgt for overlegene..."

Dette er jo det reneste tøv, det bør Tonvang vite. Jeg tror også han vet det....
Man kan jo i all anstendighets navn ikke slenge ut beskyldninger og
påstander som dette uten snev av dokumentasjon for dette ?
Eller kan han være feil sitert ?
Dårlig prestert fra en hovedtillitsvalgt !
Hovedtillitsvalgt for hvem ? Hamaroverlegene ? Elverumsoverlegene ?
Hedmarksoverlegene ?
------
Og II :
Avdelingssjef Kolltveit setter seg, i sin lederstilling, i spissen for en underskriftsaksjon til støtte for en av de aktuelle løsninger for fremtiden i Sykehuset Innlandet.
I andre organisasjoner vi kan sammenligne oss med, ville et slikt aktivt innspill, fra den type lederposisjon, være en god søknad om fritak !
------

Riktignok foregår det nå utvilsomt en maktkamp, mange vil si en ganske rå maktkamp, innen Sykehuset Innlandet, fra toppledelsen og nedover, for om mulig å påvirke prosessen frem mot et fungerende SI i fremtiden.
At man allikevel ser seg tjent med å følge noenlunde anstendige normer for argumentasjon i kampen burde være en selvfølge for alle.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 21, 2005 9:29 EM.

Det er full splid på Gjøvik. Som vi har forventet. OA 1911 2005. was the previous entry in this blog.

Hva vil Hamar og hamarsingene egentlig? Debattinnlegg HA 2311 2005. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.