Sterk motstand også fra Gjøviklegene ! OA 081105.

| No Comments

25 overleger fra SI Gjøvik i Oppland Arbeiderblad 08052005 ute med sterk motstand
mot de foreliggende planer om fellesenhet i Hamarområdet.
De kaller det en BASTARDLØSNING! Samme uttrykk er brukt fra Lillehammer.
Avdelingssjef Christian Fossum medisinsk avdeling er svært bekymret.
Ny sjef - Klar tale !
"...Det blir feil hvis et sykehus i dårlig forfatning blir avgjørende for hvordan utfallet blir i sykehusdebatten..."
Klarere og bedre kan det ikke sies.

Nøyaktig samme tenkning som nylig 42 Lillehammeroverleger har gått ut med.
Hvor står Elverum ? Utvilsomt på samme linje !
Hvor står Hamar ? Utvilsomt for fellesenhet nær Hamar. Alene !
Det vil vel snart være tid for et samlet opprop ?
Utvilsomt vil man kunne samle en svær kraft i et samlet opprop, med tilslutning fra + 75 % av overlegene i Sykehuset Innlandet.

Hva vil det i så fall ligge i en slik motstand fra sentrale ansatte mot foreliggende planer fra sykehusets administrasjon og styre ?

MISTILLIT ?

Vil det ha noen betydning i saken ?

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 13, 2005 12:25 FM.

InnSI'a Nov 2005 nr 8. - I kjent lavkritisk stil ! was the previous entry in this blog.

Sterk motstand - FORLENGST ! fra Elverum og Elverumslegene ! Østlendingen nett 25. og 27 .10 2005 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.