Det er full splid på Gjøvik. Som vi har forventet. OA 1911 2005.

| No Comments

Les oppslagene i OA 1911 2005, Forsiden,
og mer fra Hamar - Gjøvik samarbeidet om dette side 6-7.

Avd. sjef Kolltveit fremstår i en ny rolle !
"...20 overleger og to underordnede leger ved sykehuset i Gjøvik har
skrevet under oppropet. – De 22 underskriftene samlet
jeg sammen på litt over en time.
Jeg regner med å kunne få med 40 leger totalt på oppropet, sier avdelingssjef ved kirurgisk avdeling, Gjøvik, avdelingsoverlege Sigmund Kolltveit..."

Som avdelingssjef kir. avd. SI Gjøvik setter han igang underskriftsaksjon ved eget sykehus ! Slå den !
Hva sier Almlid til dette ?
Kfr tidligere "smekk" til avdelingssjefer med annet syn....
Nå dreier det seg også om aksjon sammen med SI Hamar, som naturligvis trenger drahjelp for å komme seg til Rudshøgda - Brumunddal eller deromkring.
De har visstnok samlet inn 87 underskrifter fra leger ved Hamar, Gjøvik og Elverum, - det dreier seg vel om både overleger, assistentleger og turnuskandidater ?
Og hva sier så dette ?
Hvis man f.eks. samler inn det dobbelte antall eller så for det andre
hovedalternativet ?
Hamar unnser seg heller ikke muligheten for å servere til offentligheten tvilsomme uttalelser mot Lillehammermiljøet, et hittil ukjent lavmål av argumentasjon! uten noen rot i virkeligheten:
"...– På Lillehammer er gruppepresset stort. Vi kjenner til leger, særlig underordnede leger, som er enige med oss, men de tør ikke skrive under. Vi er også kjent med at det er leger på Lillehammer som jobber for at dette sykehuset bør bli den planlagte fellesenheten, sier kirurgisk overlege ved Hamar sykehus,Gunnar Tonvang.
Han er hovedtillitsvalgt for overlegene..."

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 20, 2005 6:13 EM.

"Mjøsa rundt" med traumepasient ! Divisjonsdirektøren forklarer ! NRK.ho nett 14 11 2005. was the previous entry in this blog.

Nye og uvante metoder i "kampen" om sykehusstrukturen i Innlandet. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.