Almlid uttaler seg - på Kongsvinger.... Glåmdalen 011105.

| No Comments

”….Om vi skulle ha latt fagmiljøene innenfor kirurgi og indremedisin få viljen sin,
ville det ha rasert sykehusstrukturen i Innlandet fullstendig….”
Har han virkelig uttalt noe slikt ?
Hva mener han i så fall med dette utspillet ?
En provokasjon !
Hvem er i ferd med å rasere Innlandets sykehusstruktur ?
Se hele oppslaget i Glåmdalen her !

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 4, 2005 12:33 FM.

OVERLEGEOPPRØR på Lillehammer ! GD 011105. was the previous entry in this blog.

Tommelen ned for fellessykehus ! GD 031105. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.