November 2005 Archives

Se Innlegget på Debattsidene i HA 231105 her !

"...Hele argumentasjonen fra Hamarmiljøet er latterlig og danner kun en antipati for Hamar og det er ingen tjent med. Regjeringen må nå stoppe dette sirkuset fra Hamar!
Geir Fröyland,
Lørenskog..."

"...Som fylkeshovedstad har Hamar for lengst mistet sin troverdighet overfor andre fylkesregioner og kommuner når det gjelder støtte til opprettholdelse av etablerte viktige institusjoner/næringer for disses utvikling og eksistens eller etablering av nye forhold."...

"...Seriøst har både politikere og direktører m.fl fra Hamar-miljøet gjort det klart at 2,8 mil fra Hamar til Elverum (Sjukehuset), er for langt. De ønsker heller å reise til Ullevål Sjukehus, Oslo!!. Bygge nytt hovedsenter på Rudshøgda/Moelv ca. 3,5 mil fra Hamar er det siste de kjører hardt på! Følgelig stort sjukehus i Elverum, Lillehammer, Gjøvik og nytt hovedhus Rudshøgda.
En kan spørre seg: Når kommer logikken og fornuften: 3-4 mil mellom disse store sjukehus sentralisert i Mjøsregionen i Norges nest største fylke Hedmark!!..."

Saftig innlegg med mye sannnhet, og kraftig argumentasjon.
Slik kan vi også se det fra Opplandsbenken.

Det er trukket inn nye og uvante metoder i "kampen" om sykehusstrukturen i Innlandet.
------
Representert ved I :
Gunnar Tonvangs svært beklagelige og lite gjennomtenkte
utspill i OA den 19. nov 2005, der han sterkt mistenkeliggjør kolleger ved SI Lillehammer ved utsagn som helt savner gehalt eller dokumentasjon :

"...– På Lillehammer er gruppepresset stort. Vi kjenner til leger, særlig underordnede leger, som er enige med oss, men de tør ikke skrive under.
Vi er også kjent med at det er leger på Lillehammer som jobber for at dette sykehuset bør bli den planlagte fellesenheten, sier kirurgisk overlege ved Hamar sykehus,Gunnar Tonvang.
Han er hovedtillitsvalgt for overlegene..."

Dette er jo det reneste tøv, det bør Tonvang vite. Jeg tror også han vet det....
Man kan jo i all anstendighets navn ikke slenge ut beskyldninger og
påstander som dette uten snev av dokumentasjon for dette ?
Eller kan han være feil sitert ?
Dårlig prestert fra en hovedtillitsvalgt !
Hovedtillitsvalgt for hvem ? Hamaroverlegene ? Elverumsoverlegene ?
Hedmarksoverlegene ?
------
Og II :
Avdelingssjef Kolltveit setter seg, i sin lederstilling, i spissen for en underskriftsaksjon til støtte for en av de aktuelle løsninger for fremtiden i Sykehuset Innlandet.
I andre organisasjoner vi kan sammenligne oss med, ville et slikt aktivt innspill, fra den type lederposisjon, være en god søknad om fritak !
------

Riktignok foregår det nå utvilsomt en maktkamp, mange vil si en ganske rå maktkamp, innen Sykehuset Innlandet, fra toppledelsen og nedover, for om mulig å påvirke prosessen frem mot et fungerende SI i fremtiden.
At man allikevel ser seg tjent med å følge noenlunde anstendige normer for argumentasjon i kampen burde være en selvfølge for alle.

Les oppslagene i OA 1911 2005, Forsiden,
og mer fra Hamar - Gjøvik samarbeidet om dette side 6-7.

Avd. sjef Kolltveit fremstår i en ny rolle !
"...20 overleger og to underordnede leger ved sykehuset i Gjøvik har
skrevet under oppropet. – De 22 underskriftene samlet
jeg sammen på litt over en time.
Jeg regner med å kunne få med 40 leger totalt på oppropet, sier avdelingssjef ved kirurgisk avdeling, Gjøvik, avdelingsoverlege Sigmund Kolltveit..."

Som avdelingssjef kir. avd. SI Gjøvik setter han igang underskriftsaksjon ved eget sykehus ! Slå den !
Hva sier Almlid til dette ?
Kfr tidligere "smekk" til avdelingssjefer med annet syn....
Nå dreier det seg også om aksjon sammen med SI Hamar, som naturligvis trenger drahjelp for å komme seg til Rudshøgda - Brumunddal eller deromkring.
De har visstnok samlet inn 87 underskrifter fra leger ved Hamar, Gjøvik og Elverum, - det dreier seg vel om både overleger, assistentleger og turnuskandidater ?
Og hva sier så dette ?
Hvis man f.eks. samler inn det dobbelte antall eller så for det andre
hovedalternativet ?
Hamar unnser seg heller ikke muligheten for å servere til offentligheten tvilsomme uttalelser mot Lillehammermiljøet, et hittil ukjent lavmål av argumentasjon! uten noen rot i virkeligheten:
"...– På Lillehammer er gruppepresset stort. Vi kjenner til leger, særlig underordnede leger, som er enige med oss, men de tør ikke skrive under. Vi er også kjent med at det er leger på Lillehammer som jobber for at dette sykehuset bør bli den planlagte fellesenheten, sier kirurgisk overlege ved Hamar sykehus,Gunnar Tonvang.
Han er hovedtillitsvalgt for overlegene..."

Les nettversjonen fra NRK.ho 14105 her.

I radioinnslaget fortalte divisjonsdirektør Graadal oss at det aldri har vært komplette sykehus i Innlandet som kunne være i stand til å ta seg av en skade som dette.
Dette er en PROVOKASJON, og langt fra den egentlige sannhet !
Hvis han med sin uttalelse mener et komplett sykehus som på regionsnivå, dvs med nevrokirurg, kjeve-ansiktskirurg, thorax-hjertekirurg, plastikkirurg, barnekirurg, etc., - så har han naturligvis rett i det.
Han underslår imidlertid det vesentlige her.
- At det finnes grader av organisering og evne til å ta seg av skadepasienter.
- At dette er et bilde som spesielt gjelder for situasjonen slik den historisk har vært i Hedmark ! Der man med åpne øyne har valgt å ha et uheldg oppsplittet sykehusvesen, spesielt når det gjelder kirurgi, men også når det gjelder plassering av naturlig samarbeidende avdelinger.
I Oppland har situasjonen historisk sett vært en helt annen, ikke minst på Lillehammer.
Både Lillehammer og Gjøvik var for få år siden langt bedre i stand til å ta seg av et større spekter av alvorlige skader, enn det vi er nå !
Helt frem til den Hamarbasert ledelsen fikk fingrene i organiseringen her, og førte oss i Oppland inn i den samme elendighet som man åpent har lagt seg på i Hedmark.
Det har foregått en villet og planlagt oppsplitting av spesielt kirurgien slik at ikke minst traumehåndteringen blir utilstrekkelig og egentlig ikke forsvarlig ivaretatt.
Dette gjelder nå for hele Innlandet, og man bruker det fra Ledelsens side for det det er verdt:
Denne skapte uheldige situasjon brukes nå som eget argument for nødvendigheten av et nytt sykehus i Innlandet.
Først bygger man ned funksjonene i Oppland.
Så bruker man resultatet av dette som argument for å bygge nytt sykehus i Hedmark !
Vi har jo gjennomskuet dette for 2 år siden !
At Graadal kan få seg til å beskrive nåsituasjonen som uforandret i forhold til den historiske situasjon, spesielt i forhold til Opplandssykehusene føles som en kraftig provokasjon.

DETTE som her skjer forstår dessverre hverken vår lokale politikere, lokalbefolkningen, eller vår lokale presse !
DET er på mange måter vår ulykke.

Les det hele her !
Dette er beundringsverdig klar tale. Tiltredes i sin helhet fra Lillehammer.
Problemstillingen er svært lik det vi står overfor for kirurgiens del
ved SI LIllehammer.

"........"
"........"

Det er vanskelig å følge med i alle avisene, hver dag !
Nå har vi sett at både Elverums politikere :
"....Svekker Elverum
- Om vi ikke kan snakke om en bevisst svartmaling av Elverum, så er det i hvert fall en gråmaling for å svekke byen, sier varaordfører Steinar Sætervadet, som har forfattet brevet fra formannskapet...."

og ortopedene på SI Elverum :
"....Overlegene ved ortopedisk avdeling ved Sykehuset Innlandet, går hardt ut mot direktør Torbjørn Almlid. De mener hans utspill i vår avis forrige uke, bærer preg av arroganse og faglig dårlig innsikt...."
forlengst har vært sterkt ute i media med sterk kritikk av og motstand mot de foreliggende planer om fellesenhet på Hamar !
Se artiklene i Østlendingen 25102005 og 27102005.

Som kjent har vi på Lillehammer den underlige tilstand i denne prosessen at både våre egne lokalpolitikere, og lokalpressen repr. ved GD ! ikke tar fatt i saken til støtte for eget lokalsykehus, slik man gjør både på Gjøvik og Elverum.
De har ikke forstått at dette dreier seg i bunn og grunn om ren maktpolitikk fra Hamars side,
- som altså av noen merkelig grunn får støtte fra Lillehammer,
- som åpenbart er villige til å legge eget sykehus i dødens posisjon,
- og er mest opptatt av argumentasjon for viktigheten av å bygge nytt sykehus for Hamar !
Forstå det den som kan !
Vi på sykehuset må tydeligvis kjempe denne kampen alene.

Utvilsomt kan vi nå ganske snart vente på Almlids neste trekk, som han allerede forlengst har flagget :
Blir det en modell med 3 sykehus, må man straks gå videre til 2-sykehus modell, og velge mellom Gjøvik og Lillehammer som hovedsykehus/akuttsykehus.
Almlid har da selv allerede antydet at han vil gå for Lillehammer i så fall.
En splitt og hersk teknikk som dette vil ikke lykkes i dette tilfellet.
Til det har det nå bygget seg opp en for sterk og samlet motstand på alle de 3 aktuelle sykehusene mot sentralledelsens planer.
Det er i realiteten kun miljøet på Hamar, samt et par kirurger på Gjøvik som støtter senralledelsen.
ALLE andre i de medisinske fagmiljøene går for en løsning med 3 fungerende akuttsykehus med en fornuftig funksjonsfordeling seg i mellom på de sjeldnere og spesielle tilfellene.

25 overleger fra SI Gjøvik i Oppland Arbeiderblad 08052005 ute med sterk motstand
mot de foreliggende planer om fellesenhet i Hamarområdet.
De kaller det en BASTARDLØSNING! Samme uttrykk er brukt fra Lillehammer.
Avdelingssjef Christian Fossum medisinsk avdeling er svært bekymret.
Ny sjef - Klar tale !
"...Det blir feil hvis et sykehus i dårlig forfatning blir avgjørende for hvordan utfallet blir i sykehusdebatten..."
Klarere og bedre kan det ikke sies.

Nøyaktig samme tenkning som nylig 42 Lillehammeroverleger har gått ut med.
Hvor står Elverum ? Utvilsomt på samme linje !
Hvor står Hamar ? Utvilsomt for fellesenhet nær Hamar. Alene !
Det vil vel snart være tid for et samlet opprop ?
Utvilsomt vil man kunne samle en svær kraft i et samlet opprop, med tilslutning fra + 75 % av overlegene i Sykehuset Innlandet.

Hva vil det i så fall ligge i en slik motstand fra sentrale ansatte mot foreliggende planer fra sykehusets administrasjon og styre ?

MISTILLIT ?

Vil det ha noen betydning i saken ?

Her kan du se noen klipp fra den som vanlig nærmest helt ukritisk informasjonsavis fra SI ledelsen, fra innsia....
--Se først en en flik av InnSI'a forsiden med en kort sammenfatning.

Det skulle kanskje bare mangle at man stilte kritiske spørsmål, og var kritisk til eget arbeide ? så mye problemer, uforutsigbarhet og vakling det har vært underveis, og så stor motstand og misnøye det er fra sentrale medisinske miljøer (utenfor Hamar).
"Lederen" v.Inger Lise Ski tar vel for seg med en litt bitter tone at det finnes motstand mot planene.

SI Ledelsen kan jo ikke se bort fra at det nå er et BETYDELIG OPPRØR på overlegeplan ved både SI Lillehammer og Gjøvik, der sammenlagt 67 ! overleger nylig i åpne avisoppslag i GD og OA går sterkt imot de foreliggende planer.
Det finnes noen ørsmå tilløp til kritisk tenkning her, fra medisinsk avd. sjef Brandt, Lillehammer ; fra gynekologisk divisjonsdirektør Nakling ; og litt til....

Kirurgisk avd. sjef Kolltveit Gjøvik vil jo fortsatt gjerne flytte nærmere Hamar med hele kirurgisk avdeling, og er overbevist om at SI Gjøvik greier seg godt videre uten annet enn en kirurgisk konsulent i ny og ne til de andre avdelingene.
Det er de andre avdelingene ved SI Gjøvik sterkt uenig i !
Kfr BASTARDLØSNING! OA 081105

Det er jo forøvrig en tenkning vi kjenner igjen fra kirurgisk divisjons ledelse, der man ser på kirurgi som et ganske selvgående fag som ikke egentlig trenger samarbeidende medisinske spesialiteter/avdelinger under samme tak, - kun samarbeidende spesialistkonsulenter etter behov ! ?
For en tanke i en komplisert medisinsk hverdag !

Her kan du se hva kirurgisk divisjonsdirektør Graadal tenker rundt den siste utviklingen av saken.

Det er vel lite sannsynlig at han har noe å frykte fra Hamars befolkning, med de foreliggende planer ?

Førsteamanuensis i juridiske fag ved Høgskolen i Lillehammer Bente Ohnstad,
har hatt vektige innspill i sykehusdebatten tidligere.
Her er hennes siste innlegg fra GD 10112005.

Utdrag :

Vi får høre i dag at Avdelingssjefer ved medisinsk avdeling både SI LIllehammer og Gjøvik får reprimande for å ha uttrykt åpen bekymring om hvordan det vil går med sykehusene hvis scenariet med ny "Fellesenhet" i Hamarområdet gjennomføres.

Interessant prinsipiell problemstilling er som følger :
Avd. sjef Kolltveit kir. avd. SI Gjøvik benytter enhver anledning til å støtte planer om Hovedavdeling evt fellesenhet i Hamar-Rudshøgda området.
Han vil flagge ut kirurgien fra Gjøvik, til naturlig og stor bekymring for de andre avdelingene ved sykehuset, og til ennå større bekymring for Gjøviks befolkning og politikere.
Han møter ingen motstand fra ledelsen for sin støtte til nettopp den samme ledelsen SI.

Er det i denne sammenheng virkelig noen forskjell på å ytre bekymring eller støtte til foreliggende planer fra ledelsen?
For å få en skikkelig og åpen prosess her er befolkningen helt avhengig av at de som føler problemene for sine respektive avdelinger på kroppen, står opp og sier fra.
Det skal kjøres en ÅPEN PROSESS!

NEI !

Vil man ha ledere som KVEG, får man be ALLE mellomledere holde seg helt stille underveis, og overlate alle utalelser til toppledelsen som kjører prosessen.

Er det slik vi vil ha det ?
Er det slik vi vil ha det i en innspillsrunde,
før ledelsen fremlegger et mulig fremtidig høringsnotat,
som muligens vil bli sendt ut til høring ?

NEI !

Les oppslaget på NRK nettsider i dag 091105.
Det kan også være på sin plass å se på noe av historikken her !
Og utdrag Busteruds uttalelser her:
"...Hamar-ordfører Einar Busterud beklager utsettelsen, og tror idéen om å ha lokalpolitikere i styrene for helseforetakene, er forfeilet.
Er det noen som har bevist sin udyktighet til å drive sjukehus-Norge, så er det lokalpolitikerne. Det er en falitterklæring å si det, men all erfaring tilsier at lokalpolitikerne ikke går etter helhetsløsninger.
De går etter å få flest mulige arbeidsplasser i sin egen kommune. Historien viser at en bør være veldig varsom med å slippe til lokalpolitikerne..." 
Dette er jo som å høre Busteruds egen kamp for egen kommune, ikke sant. Han har da i alle fall selvinnsikt den karen !
Han er fornøyd med tigenes tilstand som de er, der styret har vært de mest velvillige politikere for Hamar regionen som man bare kunne ønske seg !

Dette går imidlertid som vi på Lillehammer har forventet i flere måneder nå.
Den skandaløse utviklingen i helseforetakene, ikke minst når det dreier seg om lokaliseringsdebatter,og ikke minst nettopp her i Innlandet, fører til at politikere må inn i styrerommene igjen.
Vi kunne gjerne besvære oss over lokaliseringsdebatter før helsereformen, men etter innføring av Helseforetaksmodellen er dette blitt mye verre.
Spesielt ille var nok lokaliseringsdebatten og følgene av den i Hedmark, det er derfor forståelig at Busterud reagerer som han gjør nå.
Han har nok fått angst for hva som vil skje med Hamar sykehus med nye koster til stede.
Nå i foretaksmodellen, er det for Innlandets del blit en REN lokal- og lokaliseringspolitikk som gjelder, under dekke av såkalt faglige befolkningsmessige og økonomiske argumenter, og kilovis av dokumenter og utredninger, og utredninger av disse igjen....
Det dreier i hovedsak seg om HAMAR regionen, som er opprustet kraftig, og som bevisst fra den Hamarbaserte ledelsens side planlegges endelig opprustet med et nytt stort sykehus.
Tross alle advarsler gjennom år nå, om at er det noe vi har nok av i Innlandet, så er det sykehus.
Første planleggingsrunde var jo også helt klar på dette :
Det var helt uaktuelt å planlegge nybygging av sykehus når sykehuset Innlandet skulle utvikles videre !
Disse premissene var viktige og riktige, og er nå helt glemt !
De passet ikke inn i strategien som raskt utviklet seg om å bygge nytt sykehus på Hamar !
Hamar vil nok raskt trekkes ned på jorden igjen av nytt styre.
Styret må skiftes radikalt ut, inklusive styreleder Peder Olsen.
Det nye styret bør raskt kunne finne ut hva som har foregått av vinglete og elendig planlegging og utredning de siste 2 år, og trekke sine konklusjoner om hvem som ellers bør få være med videre i utformingen av et fungerende Sykehuset Innlandet.
Hittil har jo intet fornuftig og ingen forbedring skjedd, hverken for pasienter, befolkningen eller ansatte (Hamar unntatt da!).
Sykehushelsetjenesten i vårt område har aldri vært så herjet med og oppsplittet som den er nå.
Ledelsen roser imidlertid stadig seg selv i sine fremlegg til styrevedtak, og i dertil egnede ukritiske informasjonsblad og medier av ymse slag, og får lov til det !
De er imidlertid gjennomskuet av mange.

”….Om vi skulle ha latt fagmiljøene innenfor kirurgi og indremedisin få viljen sin,
ville det ha rasert sykehusstrukturen i Innlandet fullstendig….”
Har han virkelig uttalt noe slikt ?
Hva mener han i så fall med dette utspillet ?
En provokasjon !
Hvem er i ferd med å rasere Innlandets sykehusstruktur ?
Se hele oppslaget i Glåmdalen her !

Sjekk først ut hva en nær samlet overlegegruppe ved vårt sykehus står for !.
Vi vet at store deler av både Elverum- og Gjøvikmiljøet tenker i
de samme baner.
Dog ikke kirurgene på Gjøvik som tidlig flagget seg ut med ønske om å komme til Rudshøgda....
Utviklingen i Sykehuset Innlandet går gradvis i den retning
mange har sett konturene av, - for lang tid tilbake !
Ledelsen sliter.
Som vi har spådd for lenge siden, de får det ikke til !
Arbeidet med deres pri-1, nytt sykehus på Hamar, blir vanskeligere
og vanskeligere å promotere !
- lettere og lettere å gjennomskue.
Det hele utvikler seg sakte men sikkert mot den skandalen dette egentlig er.
Nå er "Hovedsenteret" blitt en liten "Fellesenhet",
i Brumunddal ?
- og den sikre død for de sykehusene på Elverum, Gjøvik og Lillehammer.
Vårt problem her på Lillehammer er faktisk ganske så bisarrt !
Lokalpressen her (GD) er mest opptatt av at det må bygges et sykehus i Hamar området.
De omtaler knapt SI Lillehammers problemer her overhodet !
Våre egne politikere ser heller intet, forstår intet, og gjør intet !
Tross de er grundig informert og advart direkte fra overlegegruppen ved sykehuset.
Ikke minst vår egen Fylkesordfører, Audun Tron, er en trofast forkjemper for nytt sykehus i Hamarområdet.
Uten tanke for de konsekvenser dette vil få for fylkets egne sykehus.
Det er fra SI ledelsen bygget opp en myte omkring viktigheten av nytt sykehus, beliggende i Hamarområdet,
som vi fra vårt ståsted skal bidra konstruktivt til å rive ned i de nærmeste ukene.
Vi ser nå at også SI styret har gjennomskuet spillet.

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from November 2005 listed from newest to oldest.

Oktober 2005 is the previous archive.

April 2006 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.