OA 071005 Leder : En framtidsrettet sykehusstruktur.

| No Comments

I går kom så Muusmannrapporten vi har ventet på !
Akkurat 2 år etter VEDTAKET.
I rapporten er det ingen tro på en desentralisert sykehusmodell.
Alt dreier seg om en hovedsentermodell,
og det må skje raskt !
og det er tydelig utfra det vi hittil har hørt at beliggenheten
må være i Hamarområdet ?
Se også hovedoppslaget.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.6.1

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Oktober 7, 2005 9:44 EM.

2 år siden VEDTAKET ! was the previous entry in this blog.

OVERLEGEOPPRØR på Lillehammer ! GD 011105. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.