GD170605 : "Behov for støtte til et godt tilbud !" v. operasj.sykepl. Helen Juel.

| No Comments

Operasjonssykepleier Helen Juel ved SI Lillehammer setter søkelys på
saken akkurat slik den er !

Les selv ! Hele saken HER !

BORTE ! Du må lese artikkelen HER !
Omarbeidet innlegg 13 07 2005 kl 2301.

Utdrag fra avisinnlegget :

"...* Politisk redaktør Hallvard Grotli skriver i GD onsdag 15. juni at han savner refleksjonen fra Gjøvik og Lillehammer om at «selvsagt må Hamar ha et sykehus, kanskje til og med et hovedsykehus». Jeg reagerer med undring og forbauselse over et slikt utsagn på kommentarplass i «vår» avis. Hamarregionen har da mange og sterke nok taleføre personer som taler deres sak. Jeg hadde mer forventet en motsatt refleksjon om at selvsagt må Lillehammer og Lillehammers nedslagfelt fortsatt ha et allsidig akuttsykehus hvis man ønsker å opprettholde bosetting i distriktene. Blir det bygget et nytt hovedsykehus på Hamar, og de eksisterende sykehusene blir omgjort til lokalsykehus, vil de i løpet av relativt kort tid bli til litt avanserte sykehjem..."

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Juli 13, 2005 11:01 EM.

GD 150605 : Sykehusprosjektet sliter i motbakke ! was the previous entry in this blog.

GD 170605 : "En merkelig sykehusprosess" is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.