Juli 2005 Archives

GD 150605 : Forutsigbar sykehusdebatt ! Her ! D.v.s. - naturligvis arkivert bort....

| No Comments

Les artikkelen i GD 15/6 her! D.v.s. - som du ser, arkivert bort....

Siden artikkelen allerede er forsvunnet fra nettavisspaltene får du lese den HER da !
Innlegget omarbeidet 13 07 2005 kl 2307.

Dette tror jeg nå blir resultatet av den pågående prosessen :

- Oppland psykiatriske sykehus Reinsvoll kan ikke nedlegges om 5 år.
Bare signalet om dette vil føre til kollaps i l a få måneder, til stor skade for psykiatriske pasienter i Oppland.
-Det blir en helt umulig situasjon og kan ikke tillates å skje.
Det vil fortjenstfullt bli reversert av SI styret fullstendig før sommeren er over. Både i den forestående valgkamp, og i forhold til den aktuelle satsning på psykiatrien, vil dette bli en glødende potet. For flere enn SI-ledelsen!
- Da forsvinner muligheten for en samling av psykiatrien til Hamarområdet.
- Da forsvinner også muligheten for den tenkte samlokalisering av psykiatrien med somatisk hovedsenter, hvilket vel knapt har vært interessant for andre enn SI-ledelsen.
- Samlokaliseringen har vært en sentral forutsetning for hele hovedsentertanken!
- Da forsvinner også muligheten for det såkalte hovedsenteret, som også er tenkt lagt nærmest mulig Hamar. Det tenkte hovedsenteret er en svært dårlig løsning, som forutsetter videre drift av flere B-sykehus.
Hvem vil behandles i B-sykehus, enn si arbeide der ?
- Kalkylene for hovedsenteret er også ytterst luftige, og vil ikke kunne utstå en nærmere granskning.
Så også kalkylene for antatte innsparinger ved de forskjellige løsningene.
Dette dreier seg ikke bare om kroner, men om faglige og menneskelige ressurser, samt om rent samfunnsmessige konsekvenser, slik også styreleder SI Peder Olsen nå har uttalt.
- Alternativet med nedleggelse av ett sykehus, dvs Hamar med sine endelig nå erklært dårligste og utjenlige lokaliteter,
og videre satsning på de 3 gjenværende Mjøssykehusene:
Lillehammer, Gjøvik og Elverum,
- og en god og fornuftig funksjonsfordeling mellom dissse, er eneste farbare vei, også for fremtiden !
Vi skal kunne gi den faglige utvikling og rekruttering som er nødvendig for å gi befolkningen i HELE Innlandet de beste muligheter for en kontinuerlig og tilfreddstillende somatisk sykehushelsetjeneste, nå og i fremtiden.
- Torbjørn Almlids siste utspill, som ikke er nevnt som scenario i det foreliggende 2020 forslaget! om et fremtidig nødvendig valg mellom Lillehammer og Gjøvik, tjener ingen annen hensikt enn å så splid mellom Opplandssykehusene, for å fremme muligheten for hovedsenter.
- Det samme er tilfelle med påstandene om at dagens funksjonfordelingen mellom Lillehammer og Gjøvik skal/må opprettholdes i scenario A, der de 3 aktuelle sykehus er tenkt som "allsidige akuttsykehus".
Den logiske bristen er her åpenbar.
Ingen av de 3 sykehusene kan betegnes som allsidige akuttsykehus med den funksjonsfordeling som eksisterer i dag !

Vi 3 "gjenværende" Mjøssykehus, de 2 psykiatriske sykehus i Innlandet, og befolkning/politikere må nå stå sammen om de sykehusene det er verdt å bygge videre på.
Den økende grasrot- og politiske oppslutningen i Innlandet rundt dette er et tegn på at dette FAKTISK er i ferd med å skje.

Styreleder Peder Olsens retrett, og uttalelser nylig, om å gå inn for en større utredning av de samfunnsmessige konsekvenser ved bygging av et hovedsenter, vil utvilsomt måtte føre til at hele den pågående runden nå legges på is utover høsten.
D v s det blir ingen høringsrunde i denne omgang ?
Det i seg selv er en ulykke for sykehusene våre, som forvitres etter som prosessen ttrekkes i langdrag.
Nå får styret manne seg opp til å gjøre et vedtak i henhold til foreliggende høringsplan, og faktisk anbefale scenario A med de 3 aktuelle Mjøssykehus, som det eneste realistiske og aktuelle alternativ for vår region.
OPS Reinsvoll må bestå ! på lik linje med Sanderud !
Og deretter kan saken sendes ut på en høring som vil være gjennomførbar.
Scenario B og C, med lite hhvis stort hovedsenter er så totalt urealistiske at de må legges døde NÅ, fra styrets side.

Her er tekstversjonen av artikkelen i GD:

Les avisoppslaget HER ! Nei ! - nettopp ikke....

Det er arkivert bort som du ser ! weben er et flyktig sted....
Du får lese det HER !
Innlegget omarbeidet 13 07 2005 kl 2305.

I sannhet en mer enn merkelig prosess ! Tiltredes !
Men skal man ha ros for å være ansvarlig for en slik prosess ?
når man i tillegg også anføres å bruke vikarierende argumenter
i saksomtalen !
Hamar regionen greier seg vel like godt eller like dårlig som de andre regionene med et nedgradert nivå på helsetjenestene ?
Hamar regionen må vel i realiteten også komme heldigere ut enn de andre regionene i Innlandet, siden Hamar får hele 3 allsidige akuttsykehus innen 30 - 45 min fra sitt sentrum.
Storparten av innbyggerne vil vel få en reisetid på 30 min. og mindre.
Hva regnes forresten til Hamar regionen ? Ringsaker ? Løten ?
(Elverum ?)

Her utdrag fra GD artikkelen i dag 17/6 :

"...Men i sin iver etter å selge inn et storsykehus ved Brumunddal - i 2020 hetende Hamar kommune - bruker adm. direktør Torbjørn Almlid vikarierende argumenter når han omtaler dette forsøksvis offensivt som en «Innlandsmodell» - som «vil skape et løft for innlandet, og vil kunne være en drivkraft for næringslivet og andre samarbeidsprosjekter». Betydningen for andre regioners utvikling som skal salderes, sier han intet om. Forståelig nok.
* Almlid skal ha ros for sin vilje til å provosere og sette alternativer opp mot hverandre. Her vil det komme til gå mange kuler varmt. Samtidig erkjenner også han at viktig beslutningsmateriale mangler. Det skal rettes på..."

og :
"...Og når andre sykehus kan leve godt med lokalsykehusfunksjon, kunne det være interessant å høre hva slags sykehustjenester som i framtida også kan betjenes med en tilpasset utgave av dagens Hamar sykehus. Et tilbud må Hamar-regionen ha..."

Operasjonssykepleier Helen Juel ved SI Lillehammer setter søkelys på
saken akkurat slik den er !

Les selv ! Hele saken HER !

BORTE ! Du må lese artikkelen HER !
Omarbeidet innlegg 13 07 2005 kl 2301.

Utdrag fra avisinnlegget :

"...* Politisk redaktør Hallvard Grotli skriver i GD onsdag 15. juni at han savner refleksjonen fra Gjøvik og Lillehammer om at «selvsagt må Hamar ha et sykehus, kanskje til og med et hovedsykehus». Jeg reagerer med undring og forbauselse over et slikt utsagn på kommentarplass i «vår» avis. Hamarregionen har da mange og sterke nok taleføre personer som taler deres sak. Jeg hadde mer forventet en motsatt refleksjon om at selvsagt må Lillehammer og Lillehammers nedslagfelt fortsatt ha et allsidig akuttsykehus hvis man ønsker å opprettholde bosetting i distriktene. Blir det bygget et nytt hovedsykehus på Hamar, og de eksisterende sykehusene blir omgjort til lokalsykehus, vil de i løpet av relativt kort tid bli til litt avanserte sykehjem..."

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from Juli 2005 listed from newest to oldest.

Juni 2005 is the previous archive.

Oktober 2005 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.