Ordførerne i Gjøvikregionen går inn for storsykehus ved Mjøsbrua ! OA 300505.

| No Comments

Les Oppland Venstres bekymringer for Gjøvik sykehus i gårdsdagens OA.
Også Avdelingssjefen ved SIHF Gjøvik Kirurgisk avdeling kastet kortene
raskt, og gikk i avisinnlegg i OA inn for det såkalte hovedsenteret i Rudshøgdaområdet.
Hva er mekanismene her ?
Som du ser tilbys det nå tomt til nytt storsykehus også fra Gjøvik!
Når kommer Lillehammer på banen med sin tomt ?

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Juni 1, 2005 12:31 FM.

"Kjell" i GD 260405 har en treffende kommentar - igjen ! was the previous entry in this blog.

OA var som vanlig først ute med nyhetene i Nettavisen 310505 ! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.