GD 170605 : Almlid velger Lillehammer framfor Gjøvik....

| No Comments

Hele avisoppslaget HER !NEI!
Artikkelen er Borte, Flyttet? som vanlig med eldre nettavis-lenker ...

Det er fra Lillehammers side definitivt ingen grunn til å glede seg over slike utspill.
De har kun en virkning, og en hensikt :
Skape splid mellom Gjøvik og Lillehammer, for derved lettere å bane veien for hovedsenteret.
Det samme er det med påstandene om at funksjonsfordelingen skal opprettholdes. Meningsløst ! - da blir det ikke mulig å opprettholde allsidige akuttsykehus slik forutsetningen er !

Dette skal de ikke lykkes med ! Vi lar oss ikke lure utpå her !

De får nå holde seg til de 3 scenarioer vi har fått fremlagt, ikke pushe splid på denne måten i strategisk hensikt !

Utdrag av avisoppslaget :

"...Velger Lillehammer framfor Gjøvik
LILLEHAMMER BEST: Det blir bare ett allsidig akuttsykehus i Oppland selv om det ikke blir bygd et nytt stort sykehus for Innlandet. Sykehusdirektør Torbjørn Almlid mener at da er Lillehammer det beste alternativet.

...Han slår også fast at det er uaktuelt å endre funksjonsfordelingen mellom sykehusene som ble gjort i oktober 2003 og en ytterligere oppdeling av akutt kirurgisk virksomhet.
Han har tatt hensyn til at den kirurgiske faggruppen mener det ikke er grunnlag for mer enn en vaktordning og ett miljø innenfor nyre-, urinsvegs- og karkirurgi i Innlandet. Det er heller ikke pasientgrunnlag for å opprettholde akutt gastrokirurgi på mer enn to steder. Og faggruppen har også vært helt tydelige på at det må være ett sted i Innlandet der alle kirurgiske fag er samlet. Dette er også grunnlaget for at faggruppen vil flytte all virksomhet fra Hamar til Elverum når sykehuset i Hamar legges ned..."

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Juni 17, 2005 6:27 EM.

Jeg minner om innspill fra o.l. O J Rolstad for snart 2 år siden ! was the previous entry in this blog.

GD 150605 : Sykehusprosjektet sliter i motbakke ! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.