GD 150605 : Sykehusprosjektet sliter i motbakke !

| No Comments

Les det hele her !
GD artikkelen er BORTE, flyttet? - som vanlig fra eldre nettaviser----
"Sykehusprosjektet sliter i motbakke
SYKEHUS I STAMPE: Prosjektet «Sykehuset Innlandet 2020» står i stampe. Ikke fordi lokalpolitikere protesterer, men mer fordi prosjektet for lite handler om deg og meg..."

lenger ned det som bekymrer meg sterkt i denne artikkelen:

"...Jeg savnet refleksjonen fra Gjøvik og Lillehammer om at selvsagt må Hamar ha et sykehus, kanskje til og med et hovedsykehus. Ellers kommer de private og skummer videre - slik vi ser øyepasienter som ikke vil til Elverum. Jeg savnet refleksjonen om å koble forskning og utdanning i Hamar sammen med et framtidig sykehus. Jeg savnet refleksjonen om å gjøre Lillehammer til hovedsete for universitet og Gjøvik til et kraftsenter for industriell og teknologisk utvikling i innlandet. Og så videre..."

Hva er selvsagt med at "...Hamar må ha et sykehus, kanskje til og med et hovedsykehus..."
- Spesielt sett i forhold til at Innlandet har for mange sykehus, for mye sykehusareale, og at Hedmark selv vitterlig forlengst har vedtatt
at deres sentralsykehus skal ligge i Elverum.
For ikke å snakke om at alle nå omsider er enige i at nåværende Hamar sykehus IKKE kan brukes i fremtiden, hverken bygningsmassen eller lokaliseringen.

Utspill som dette ville du ALDRI få høre fra lokalpressen i Hamar, eller Gjøvik.
Lillehammers lokalpresse går for hovedsenter på Hamar ?


Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Juni 18, 2005 8:10 FM.

GD 170605 : Almlid velger Lillehammer framfor Gjøvik.... was the previous entry in this blog.

GD170605 : "Behov for støtte til et godt tilbud !" v. operasj.sykepl. Helen Juel. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.