Juni 2005 Archives

Les det hele her !
GD artikkelen er BORTE, flyttet? - som vanlig fra eldre nettaviser----
"Sykehusprosjektet sliter i motbakke
SYKEHUS I STAMPE: Prosjektet «Sykehuset Innlandet 2020» står i stampe. Ikke fordi lokalpolitikere protesterer, men mer fordi prosjektet for lite handler om deg og meg..."

lenger ned det som bekymrer meg sterkt i denne artikkelen:

"...Jeg savnet refleksjonen fra Gjøvik og Lillehammer om at selvsagt må Hamar ha et sykehus, kanskje til og med et hovedsykehus. Ellers kommer de private og skummer videre - slik vi ser øyepasienter som ikke vil til Elverum. Jeg savnet refleksjonen om å koble forskning og utdanning i Hamar sammen med et framtidig sykehus. Jeg savnet refleksjonen om å gjøre Lillehammer til hovedsete for universitet og Gjøvik til et kraftsenter for industriell og teknologisk utvikling i innlandet. Og så videre..."

Hva er selvsagt med at "...Hamar må ha et sykehus, kanskje til og med et hovedsykehus..."
- Spesielt sett i forhold til at Innlandet har for mange sykehus, for mye sykehusareale, og at Hedmark selv vitterlig forlengst har vedtatt
at deres sentralsykehus skal ligge i Elverum.
For ikke å snakke om at alle nå omsider er enige i at nåværende Hamar sykehus IKKE kan brukes i fremtiden, hverken bygningsmassen eller lokaliseringen.

Utspill som dette ville du ALDRI få høre fra lokalpressen i Hamar, eller Gjøvik.
Lillehammers lokalpresse går for hovedsenter på Hamar ?


Hele avisoppslaget HER !NEI!
Artikkelen er Borte, Flyttet? som vanlig med eldre nettavis-lenker ...

Det er fra Lillehammers side definitivt ingen grunn til å glede seg over slike utspill.
De har kun en virkning, og en hensikt :
Skape splid mellom Gjøvik og Lillehammer, for derved lettere å bane veien for hovedsenteret.
Det samme er det med påstandene om at funksjonsfordelingen skal opprettholdes. Meningsløst ! - da blir det ikke mulig å opprettholde allsidige akuttsykehus slik forutsetningen er !

Dette skal de ikke lykkes med ! Vi lar oss ikke lure utpå her !

De får nå holde seg til de 3 scenarioer vi har fått fremlagt, ikke pushe splid på denne måten i strategisk hensikt !

Utdrag av avisoppslaget :

"...Velger Lillehammer framfor Gjøvik
LILLEHAMMER BEST: Det blir bare ett allsidig akuttsykehus i Oppland selv om det ikke blir bygd et nytt stort sykehus for Innlandet. Sykehusdirektør Torbjørn Almlid mener at da er Lillehammer det beste alternativet.

...Han slår også fast at det er uaktuelt å endre funksjonsfordelingen mellom sykehusene som ble gjort i oktober 2003 og en ytterligere oppdeling av akutt kirurgisk virksomhet.
Han har tatt hensyn til at den kirurgiske faggruppen mener det ikke er grunnlag for mer enn en vaktordning og ett miljø innenfor nyre-, urinsvegs- og karkirurgi i Innlandet. Det er heller ikke pasientgrunnlag for å opprettholde akutt gastrokirurgi på mer enn to steder. Og faggruppen har også vært helt tydelige på at det må være ett sted i Innlandet der alle kirurgiske fag er samlet. Dette er også grunnlaget for at faggruppen vil flytte all virksomhet fra Hamar til Elverum når sykehuset i Hamar legges ned..."

Se hvor rett han hadde !

Først et brev 30102003til Helseministeren og Stortingsrepresentanter:
utdrag her : (les hele teksten via linken over)
"...
HELSEREFORMEN I PRAKSIS
- et eksempel fra Mjøsregionen hvor et effektivt, komplett akutt sykehus bygges ned
Sykehuset på Lillehammer er innlandets mest komplette sykehus. Som et ledd i helsereformen vedtok styre i Sykehuset Innlandet HF en ny organisering av regionens sykehustilbud, som i realiteten vil rasere den mest effektive enheten. Et velfungerende sykehus skal bygges ned, fagområder skal fordeles rundt på fire sykehus og ingen blir komplette - ikke før man på noe sikt bøter på skaden og bygger opp igjen et nytt stort sykehus nærmere Oslo..."

Så et avisinnlegg i GD 04062004:
utdrag her: (les hele teksten via linken over)
"...
"Funksjons fordeling på ville veier"
Undertegnede skrev ifjor en avisartikkel om foreslåtte endringer for Sykehuset Innlandet, mulige strategier og hvilke konsekvenser forslagene ville få.
Dessverre ser det ut til at vurderingene var realistiske.

Kort historikk:
I Oppland har vi gjennom generasjoner opparbeidet to fullverdige og veldrevne somatiske sykehus som kunne yte god og rask service til Opplands innbyggere. Sykehus som hver for seg kunne motta og gi god behandling til de fleste innlagte. Enkelte funksjoner med spisskompetanse var fordelt mellom sykehusene, innen nøkterne økonomiske rammer, slik at sykehustjenestene var blant de rimeligste i landet.
Hedmark valgte 4 somatiske sykehus, der Elverum skulle ha de fleste sentralsykehusfunksjonene.

Stenges om få år !
Prosjektgruppa i Sykehuset Innlandets Prosjekt 2020 foreslår å legge ned sjukehuset i Hamar.
Alt taler for at styret i helseforetaket vil slutte seg til dette.
Er regjeringa enig i vedtaket, kommer sjukehuset til å stenge om få år.

Jeg vil tilføye:
Steng om 1-ett år, eller før !
De 3 aktuelle Mjøs-sykehusene kan ta over når det måtte være.
Det er et velkjent faktum, og vil gi STORE innsparinger.
Hamar har siden høsten 2003 vært en klar og åpenbar feilsatsning !

Her får du beskrevet de 3 aktuelle alternativene i OA få timer etter publiseringen
på Avdelingssjefmøtet i SIHF Innlandet.
Nå blir det nok en skikkelig røre frem mot styremøtet den 21. juni der man skal ta endelig stilling til de forslag som skal sendes på høring.
Kampen er i gang !

Les Oppland Venstres bekymringer for Gjøvik sykehus i gårdsdagens OA.
Også Avdelingssjefen ved SIHF Gjøvik Kirurgisk avdeling kastet kortene
raskt, og gikk i avisinnlegg i OA inn for det såkalte hovedsenteret i Rudshøgdaområdet.
Hva er mekanismene her ?
Som du ser tilbys det nå tomt til nytt storsykehus også fra Gjøvik!
Når kommer Lillehammer på banen med sin tomt ?

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from Juni 2005 listed from newest to oldest.

April 2005 is the previous archive.

Juli 2005 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.