"Sykehusframtida legges"

| No Comments

Nye momenter drypper inn fra ledelsen i Sykehuset Innlandet.
Se GD idag 13. april.
"....Informasjonsdirektør Inger Lise Ski orienterte poltikerne både i fylkestinget og Lillehammer formansskap om prosessen....
Mye tyder på at det blir satset på ett hovedsenter med enten et lite antall lokalsykehus eller sykehus med akuttfunksjoner rundt i regionen....
Ifølge Ski er det nødvendig med endringer innen de operative fagene, for å møte utviklingen og tilby kompetanse lokalt....
Mjøssykehus er uaktuelt; på den annen side loves det ikke sykehustjenester på "alle" steder...."

Dette er kjent stoff. De samme gamle "argumenter" for å bygge opp om det såkalte hovedsenteret, som aldri er tenkt lagt annet sted enn i Hamar regionen, som naturlig nok også har født tankene om dette lite gjennomtenkte prosjektet.

Men så kommer en ny type argumentasjon:"....Framtida er enmannsrom, men høyblokka på sykehuset i Lillehammer er lite funksjonelt i så måte. Søylene innvendig står nemlig slik at huset egner seg dårlig for ombygging av sengepostene til enmannsrom...."

Dette er noe nytt ! Man fisker frem stadig nye argumenter for å svekke Lillehammers kandidatur som fremtidig sykehus.
Det blir interessant å se utviklingen av denne nye vinklingen.
Vi har jo allerede i stor grad, i flere etasjer, bygget om til enmannsrom på sykehuset.
Det ser ikke ut til å være noen problemer med det !

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on April 13, 2005 7:54 FM.

Misvisende og feilaktige ventetidstall fra SHdir Kvalitetsevalueringsprosjekt ! was the previous entry in this blog.

Hva gjør J. E. Vold nedtrykt ? Dagbladet 13 04 2005. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.