Hva gjør J. E. Vold nedtrykt ?
Dagbladet 13 04 2005.

| No Comments

Jan Erik Vold har betyd mye for min generasjon,
- i mer enn 40 år har han vært en
inspirasjon og et forbilde for mange av oss.
JEVoldDagbl130405.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on April 13, 2005 11:12 EM.

"Sykehusframtida legges" was the previous entry in this blog.

GD 16042005. Mens vi venter.... Stille helg: Fire døgn frem.... is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.