GD 16042005. Mens vi venter....
Stille helg: Fire døgn frem....

| No Comments

Politisk redaktør Halvard Grotli i GD har i dag nok et innsiktsfullt lederinnlegg i sin avis. Han er som vanlig helt inne ved sakens kjerne ! Les resten av innlegget her!
"Mens vi venter....
Stille helg : Fire døgn frem, og du vil oppleve en mange måneders sykehusdebatt du knapt har opplevd tidligere...."
"....
GD1604MensViVenter.jpg
...."
GD1604Bilde.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on April 16, 2005 10:08 EM.

Hva gjør J. E. Vold nedtrykt ? Dagbladet 13 04 2005. was the previous entry in this blog.

Hovedsykehus på Lillehammer - allikevel ? NRK HO Nettsider 19/4 05 kl 1128 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.