April 2005 Archives

GD260405Kjell.jpg

Første antydning til positive nyhet for Lillehammer på 1 1/2 år !
Det lekker nå rimeligvis litt fra Deloitte/Touch 2020-gruppens første
fremlegg som offentliggjøres i morgen 20/4.
Ting kan tyde på at det i denne prosjektgruppen sitter fornuftige mennesker,
som evner å se realitetene i denne komplekse saken.
NRK_H_O190405.jpg

Politisk redaktør Halvard Grotli i GD har i dag nok et innsiktsfullt lederinnlegg i sin avis. Han er som vanlig helt inne ved sakens kjerne ! Les resten av innlegget her!
"Mens vi venter....
Stille helg : Fire døgn frem, og du vil oppleve en mange måneders sykehusdebatt du knapt har opplevd tidligere...."
"....
GD1604MensViVenter.jpg
...."
GD1604Bilde.jpg

Jan Erik Vold har betyd mye for min generasjon,
- i mer enn 40 år har han vært en
inspirasjon og et forbilde for mange av oss.
JEVoldDagbl130405.jpg

"Sykehusframtida legges"

| No Comments

Nye momenter drypper inn fra ledelsen i Sykehuset Innlandet.
Se GD idag 13. april.
"....Informasjonsdirektør Inger Lise Ski orienterte poltikerne både i fylkestinget og Lillehammer formansskap om prosessen....
Mye tyder på at det blir satset på ett hovedsenter med enten et lite antall lokalsykehus eller sykehus med akuttfunksjoner rundt i regionen....
Ifølge Ski er det nødvendig med endringer innen de operative fagene, for å møte utviklingen og tilby kompetanse lokalt....
Mjøssykehus er uaktuelt; på den annen side loves det ikke sykehustjenester på "alle" steder...."

Dette er kjent stoff. De samme gamle "argumenter" for å bygge opp om det såkalte hovedsenteret, som aldri er tenkt lagt annet sted enn i Hamar regionen, som naturlig nok også har født tankene om dette lite gjennomtenkte prosjektet.

Men så kommer en ny type argumentasjon:"....Framtida er enmannsrom, men høyblokka på sykehuset i Lillehammer er lite funksjonelt i så måte. Søylene innvendig står nemlig slik at huset egner seg dårlig for ombygging av sengepostene til enmannsrom...."

Dette er noe nytt ! Man fisker frem stadig nye argumenter for å svekke Lillehammers kandidatur som fremtidig sykehus.
Det blir interessant å se utviklingen av denne nye vinklingen.
Vi har jo allerede i stor grad, i flere etasjer, bygget om til enmannsrom på sykehuset.
Det ser ikke ut til å være noen problemer med det !

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from April 2005 listed from newest to oldest.

Februar 2005 is the previous archive.

Juni 2005 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.