Misvisende og feilaktige ventetidstall fra SHdir Kvalitetsevalueringsprosjekt !

| No Comments

Artikkelen i Aftenposten 21/2 er basert på Sosial og Helsedirektoratets (SHdir) Kvalitetsevalueringsprosjekt,
offentliggjort 23/2 på SHdir nettsider.
Spesielt Lillehammer ("Oppland SSH Lillehammer") kommer dramatisk dårlig ut
når det gjelder ventetid på operasjon for tykktarms-/endetarmskreft:
Mer enn 4 måneder (120 dager)!
Det er bare en ting å si om dette : FULLSTENDIG misvisende og feilaktig !
Se også pressemeldingen fra Sykehuset Innlandet 24/2 som påpeker dette.
Og, - dette er tall som fremstilles på nettsidene www.sykehusvalg.no,
for å hjelpe publikum til å velge sykehus utfra målbare og KORREKTE kriterier.
Våre pasienter med denne sykdom blir, som ved de fleste sykehus, operert innen 2 - 3 uker, så sant de ikke trenger annen type behandling/forbehandling før operasjonen.
Det kan f.eks. hos enkelte av pasientene være nødvendig med strålebehandling av flere ukers varighet, ved Radiumshospitalet, før operasjon foretas, og da oftest i regi av Radiumhospitalet.
Hvordan har man kommet frem til ventetider som dette ?
Det burde ringe bjeller allerede når man ser tallene fra de "beste", lokalsykehusene i Volda og Flekkefjord !
De opererer med ventetider på 1 - ett døgn ! (og mindre enn det ?)
Hvordan er det mulig ? Kan DET være forsvarlig ?
Det trengs da visse forundersøkelser og forberedelser før operasjon, også ved de små lokalsykehusene ?
Hvordan har man kommet frem til disse ventetidstallene ?
Jeg arbeider nå selv frem de reelle tallene for den perioden (mai - august 2004) som er den aktuelle, og kan ikke se å ha mottatt forespørsel om tallmateriale som dette fra noen offentlig instans tidligere.
Har SHdir kvalitetssikret eget tallmateriale ?
Kan vi overhode stole på noe av det som fremkommer i Kvalitetsevalueringen, når slike feil kan forekomme !

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Februar 28, 2005 8:33 EM.

Førsteamanuensis Bente Ohnstad HIL. Kronikk GD 290105. was the previous entry in this blog.

"Sykehusframtida legges" is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.