Februar 2005 Archives

Artikkelen i Aftenposten 21/2 er basert på Sosial og Helsedirektoratets (SHdir) Kvalitetsevalueringsprosjekt,
offentliggjort 23/2 på SHdir nettsider.
Spesielt Lillehammer ("Oppland SSH Lillehammer") kommer dramatisk dårlig ut
når det gjelder ventetid på operasjon for tykktarms-/endetarmskreft:
Mer enn 4 måneder (120 dager)!
Det er bare en ting å si om dette : FULLSTENDIG misvisende og feilaktig !
Se også pressemeldingen fra Sykehuset Innlandet 24/2 som påpeker dette.
Og, - dette er tall som fremstilles på nettsidene www.sykehusvalg.no,
for å hjelpe publikum til å velge sykehus utfra målbare og KORREKTE kriterier.
Våre pasienter med denne sykdom blir, som ved de fleste sykehus, operert innen 2 - 3 uker, så sant de ikke trenger annen type behandling/forbehandling før operasjonen.
Det kan f.eks. hos enkelte av pasientene være nødvendig med strålebehandling av flere ukers varighet, ved Radiumshospitalet, før operasjon foretas, og da oftest i regi av Radiumhospitalet.
Hvordan har man kommet frem til ventetider som dette ?
Det burde ringe bjeller allerede når man ser tallene fra de "beste", lokalsykehusene i Volda og Flekkefjord !
De opererer med ventetider på 1 - ett døgn ! (og mindre enn det ?)
Hvordan er det mulig ? Kan DET være forsvarlig ?
Det trengs da visse forundersøkelser og forberedelser før operasjon, også ved de små lokalsykehusene ?
Hvordan har man kommet frem til disse ventetidstallene ?
Jeg arbeider nå selv frem de reelle tallene for den perioden (mai - august 2004) som er den aktuelle, og kan ikke se å ha mottatt forespørsel om tallmateriale som dette fra noen offentlig instans tidligere.
Har SHdir kvalitetssikret eget tallmateriale ?
Kan vi overhode stole på noe av det som fremkommer i Kvalitetsevalueringen, når slike feil kan forekomme !

Er sykehusstrukturen som er valgt i Sykehuset Innlandet egnet til å fremme nasjonale mål?
Av førsteamanuensis Bente Ohnstad
Bente Ohnstad er førsteamanuensis i juridiske fag ved Høgskolen i Lillehammer. Hun har tidligere jobbet i Sosial- og helsedepartementet og hadde en sentral rolle ved utformingen av helselovreformen.

Ulike reformer og deres målsettinger

Tilgjengelighet, helhet, ansvarlighet og mer helse for pengene har vært stikkord for en rekke reformer som regjering og storting har sluttet seg til. I 2002 ble heleforetaksloven som la grunnlaget for 5 regionale helseforetak med tilhørende sykehus satt i kraft. Sykehusene i Hedmark og Oppland er alle organisert under Helse Øst (det regionale helseforetaket).

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from Februar 2005 listed from newest to oldest.

Januar 2005 is the previous archive.

April 2005 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.