Omorganisering innen kirurgi har følger for nyremedisinsk virksomhet !

| No Comments

Viktig artikkel fra SI Lillehammer i Tidsskr Nor Lægeforen nr. 1, 2005; 125
v. Dag Paulsen ,Helene Lysne Stamnes, Marit Valla, Jon Peter Rolie
Medisinsk avdeling, Sykehuset Innlandet Lillehammer

Fortolkning.
Undersøkelsen bekrefter nødvendigheten av et stort nettverk
med spesialisthelsetjenester for pasienter med alvorlig kronisk nyresvikt.
Flytting av kirurgiske spesialiteter som er nær knyttet til dialysevirksomhet,krever også nyremedisinsk omorganisering.
Den mest nærliggende løsning vil være å samle de aktuelle spesialitetene rent geografisk.

Hovedbudskap
■ Det er behov for et tett samarbeid mellom spesialitetene gastrokirurgi, karkirurgi,urologi og nefrologi i behandlingen av pasienter med alvorlig nyresvikt
■ Mye av denne virksomheten foregår som øyeblikkelig hjelp
■ Geografisk spredning av disse spesialitetene gjør dette samarbeidet unødvendig vanskelig

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Januar 18, 2005 6:50 EM.

LEDER HA 0810 2003. Om noen skal takkes, o.s.v.... was the previous entry in this blog.

Førsteamanuensis Bente Ohnstad HIL. Kronikk GD 290105. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.