Januar 2005 Archives

Viktig artikkel fra SI Lillehammer i Tidsskr Nor Lægeforen nr. 1, 2005; 125
v. Dag Paulsen ,Helene Lysne Stamnes, Marit Valla, Jon Peter Rolie
Medisinsk avdeling, Sykehuset Innlandet Lillehammer

Fortolkning.
Undersøkelsen bekrefter nødvendigheten av et stort nettverk
med spesialisthelsetjenester for pasienter med alvorlig kronisk nyresvikt.
Flytting av kirurgiske spesialiteter som er nær knyttet til dialysevirksomhet,krever også nyremedisinsk omorganisering.
Den mest nærliggende løsning vil være å samle de aktuelle spesialitetene rent geografisk.

Hovedbudskap
■ Det er behov for et tett samarbeid mellom spesialitetene gastrokirurgi, karkirurgi,urologi og nefrologi i behandlingen av pasienter med alvorlig nyresvikt
■ Mye av denne virksomheten foregår som øyeblikkelig hjelp
■ Geografisk spredning av disse spesialitetene gjør dette samarbeidet unødvendig vanskelig

Leder HA 08102003

d.s. i Web-format

"
Så kan vi puste ut

HA MENER:

Sykehusdiskusjoner handler i stor grad om geografi, lite om fag og faglige muligheter. Derfor er vi svært glade for at styret ikke falt for den benkroken styremedlem Bjarne Gravdahl fra Toten forsøkte seg på i media dagene før avgjørelsen skulle tas.
Direktør for Sykehuset Innlandet, Torbjørn Almlid, fikk det som han ville. Heldigvis var hans vilje ikke så aller verst for sykehustilbudet i Hedmark heller.
Som HA konkluderte tirsdag; det meste blir som det har vært. Vi ønsker på ingen måte å provosere folk på den andre sida av Mjøsa, men i dag er vi glade for at både Elverum og Hamar har fått sykehustilbud som befolkningen kan leve med.
Det vil nok fortsatt bli kjempet hardt enkelte steder mot mandagens styrevedtak, men vi stoler på styret for sykehuset Innlandet når det slår fast at dette vedtaket er endelig.
Vi håper heller ikke ledelsen og styret for Helse Øst blander seg inn i avgjørelsen som er tatt, bare for å vise hvem som egentlig bestemmer hvor skapet skal stå.
Vi regner med at styreleder Peter Pay som deler kontor med styrelederen for Helse Øst, Siri Hatlen, har konfirmert vedtaket på forhånd.
Om noen skal takkes for at vi får beholde et sykehustilbud så å si identisk med dagens, må det være de mange dyktige fagpersoner Hedmark har hatt i prosessene. Vi mistenker ingen av dem for å ha vært styrt av sin stedstilknytning, men i kraft av sin tunge, faglige kompetanse har både Bror Johnstad og Øyvind Graadal trolig vært gode bidragsytere. At det har falt ut til Hedmarks fordel, er vi svært glade for.
Sykehusdiskusjoner handler i stor grad om geografi, lite om fag og faglige muligheter. Derfor er vi svært glade for at styret ikke falt for den benkroken styremedlem Bjarne Gravdahl fra Toten forsøkte seg på i media dagene før avgjørelsen skulle tas. Å framstille forholdene ved Hamar Sykehus nærmest som slum falt heldigvis ikke ut i Gravdahls fordel.
Vi håper det nå blir ro omkring sykehuset, ikke minst av hensyn til de ansatte som har store oppgaver og endringer foran seg. For mange er mandagens vedtak en lettelse, for andre igjen litt tungt å forholde seg til. Enhver bedrift og institusjon skal være i endring og tilpasse seg omverden, men for sykehusenes vedkommende håper vi på en reformpause. Nå må kreftene brukes til helsefaglig arbeid, ikke til geografistridigheter.
"

Her ser du hele oppslaget. Forsideoppslaget, samt hele side 8 og 9.

Merk også uttalelsen fra SI ledelsen:
"- Styret skal vedta nå-situasjonen,selv om det kanskje høres
litt merkelig ut. Men det er snakk om å godkjenne grunnlaget
og en måte å tenke på, sier prosjektlederen for 2020-prosjektet,
Alice Beathe Andersgaard.
- Det er viktig å bli enige om hvor vi er. Hvis ikke, er det
umulig å bli enige om hvor vi skal, sier administrerende direktør
Torbjørn Almlid."

Det er en liten hake ved dette. Den omtalte nå-situasjonen er på
et vis manipulert.
Den er fremkommet ved den helt spesielle satsningen helt siden høsten 2003,
på Hamar sykehus som hovedsykehus i Bløtkirurgi.
Hamar som er det minste og bygningsmessig sett absolutt dårligste sykehuset.
Samtidig er det en viktig premiss for det som foregår av utredning i
2020-Prosjektet nå, at det IKKE skal bygges noe nytt sykehus!
Det har åpenbart vært viktig for ledelsen først å få til denne
spesielle manipulasjonen, for å svekke Lillehammer som det største og
mest komplette sykehuset, og så i neste omgang bane vei for,
ja - kanskje allikevel ? en nybygging i Hamar området?
Er ikke dette den mye omtalte, og sterkt benektede, skjulte agendaen ?

Brandt formulerer mange av problemstillingene meget bra, og diplomatisk, som vanlig.
Sannheten er nok imidlertid ytterligere dyster.
Det fremkommer ganske så klart i BLOGGEN.
Les GD fra i dag 080105.

Har kan du selv laste ned INFOBREVET av 6. januar 2005

Dette brev ble opprinnelig utarbeidet som utkast og publisert i BLOGGEN her den 11. november 2004.
Etter anmodning fra avd. sjef Roar Rønning Kir. avd Lillehammer, ble brevet stoppet og trukket tilbake fra BLOGGEN.
Rønning var i utgangspunktet helt enig i at dette var et riktig og betimelig utspill,men ellers av den oppfatning at utspillet først måtte diskuteres i ledergruppa SI.
Dette er nå gjort. Såvidt jeg forstår er Graadal av den oppfatning at dette informasjonsansvaret påhviler den sentrale ledelse ?? og at informasjonen er gått ut ??
Problemet er jo nettopp at det synes klart at sentralledelsen her enten har gitt ut feilaktig informasjon, - eller ingen informasjon i det hele tatt ??
Vi vet det har vært et møte mellom Graadal/Almlid og fastlegene i området her på Lillehammer på et tidspunkt i høst. Det møtet var vi på Lillehammer helt uvitende om, og ikke invitert til. Sannsynligvis er feilinformasjonen kommet ut på dette møtet.
Skjønt ! - det dreier seg nok ikke om noen feil her !
Dette dreier seg om helt bevisst informasjon, som IKKE tar sikte på å styrke livsgrunnlaget for bløtkirurgien, spesielt gastrokirurgien, her på Lillehammer.
I dag har jeg fått nok et innspill fra en ansatt i SI som tyder på alvorlig mangel på informasjon til fastlegene i vårt område. Kommer nærmere tilbake til beskrivelsen av dette i l a et par dager. Den aktuelle ansatte vurdere selv å melde dette som et avvik til Graadal i eget notat.
Dette viser at nå må vår informasjon ut med full kraft, uansett hva sentralledelsen måtte mene om dette.
Her kommer INFORMASJONSBREVET, slik det kan skrives den 6. januar 2005


NOTAT 5. JANUAR 2005
Den foreliggende funksjonsfordeling i Sykehuset Innlandet er faglig sett meget uheldig, og fører regelmessig til en suboptimal pasientbehandling.
Vi ser nesten daglig eksempler på dette, når pasientene sendes som "pakker" mellom sykehusene i forsøk på å møte den riktige spesialitet.

Powered by Movable Type 6.5

About this Archive

This page is an archive of entries from Januar 2005 listed from newest to oldest.

Desember 2004 is the previous archive.

Februar 2005 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.