Januar 2005 Archives

Viktig artikkel fra SI Lillehammer i Tidsskr Nor Lægeforen nr. 1, 2005; 125
v. Dag Paulsen ,Helene Lysne Stamnes, Marit Valla, Jon Peter Rolie
Medisinsk avdeling, Sykehuset Innlandet Lillehammer

Fortolkning.
Undersøkelsen bekrefter nødvendigheten av et stort nettverk
med spesialisthelsetjenester for pasienter med alvorlig kronisk nyresvikt.
Flytting av kirurgiske spesialiteter som er nær knyttet til dialysevirksomhet,krever også nyremedisinsk omorganisering.
Den mest nærliggende løsning vil være å samle de aktuelle spesialitetene rent geografisk.

Hovedbudskap
■ Det er behov for et tett samarbeid mellom spesialitetene gastrokirurgi, karkirurgi,urologi og nefrologi i behandlingen av pasienter med alvorlig nyresvikt
■ Mye av denne virksomheten foregår som øyeblikkelig hjelp
■ Geografisk spredning av disse spesialitetene gjør dette samarbeidet unødvendig vanskelig

Leder HA 08102003

d.s. i Web-format

"
Så kan vi puste ut

HA MENER:

Sykehusdiskusjoner handler i stor grad om geografi, lite om fag og faglige muligheter. Derfor er vi svært glade for at styret ikke falt for den benkroken styremedlem Bjarne Gravdahl fra Toten forsøkte seg på i media dagene før avgjørelsen skulle tas.
Direktør for Sykehuset Innlandet, Torbjørn Almlid, fikk det som han ville. Heldigvis var hans vilje ikke så aller verst for sykehustilbudet i Hedmark heller.
Som HA konkluderte tirsdag; det meste blir som det har vært. Vi ønsker på ingen måte å provosere folk på den andre sida av Mjøsa, men i dag er vi glade for at både Elverum og Hamar har fått sykehustilbud som befolkningen kan leve med.
Det vil nok fortsatt bli kjempet hardt enkelte steder mot mandagens styrevedtak, men vi stoler på styret for sykehuset Innlandet når det slår fast at dette vedtaket er endelig.
Vi håper heller ikke ledelsen og styret for Helse Øst blander seg inn i avgjørelsen som er tatt, bare for å vise hvem som egentlig bestemmer hvor skapet skal stå.
Vi regner med at styreleder Peter Pay som deler kontor med styrelederen for Helse Øst, Siri Hatlen, har konfirmert vedtaket på forhånd.
Om noen skal takkes for at vi får beholde et sykehustilbud så å si identisk med dagens, må det være de mange dyktige fagpersoner Hedmark har hatt i prosessene. Vi mistenker ingen av dem for å ha vært styrt av sin stedstilknytning, men i kraft av sin tunge, faglige kompetanse har både Bror Johnstad og Øyvind Graadal trolig vært gode bidragsytere. At det har falt ut til Hedmarks fordel, er vi svært glade for.
Sykehusdiskusjoner handler i stor grad om geografi, lite om fag og faglige muligheter. Derfor er vi svært glade for at styret ikke falt for den benkroken styremedlem Bjarne Gravdahl fra Toten forsøkte seg på i media dagene før avgjørelsen skulle tas. Å framstille forholdene ved Hamar Sykehus nærmest som slum falt heldigvis ikke ut i Gravdahls fordel.
Vi håper det nå blir ro omkring sykehuset, ikke minst av hensyn til de ansatte som har store oppgaver og endringer foran seg. For mange er mandagens vedtak en lettelse, for andre igjen litt tungt å forholde seg til. Enhver bedrift og institusjon skal være i endring og tilpasse seg omverden, men for sykehusenes vedkommende håper vi på en reformpause. Nå må kreftene brukes til helsefaglig arbeid, ikke til geografistridigheter.
"

Brandt formulerer mange av problemstillingene meget bra, og diplomatisk, som vanlig.
Sannheten er nok imidlertid ytterligere dyster.
Det fremkommer ganske så klart i BLOGGEN.
Les GD fra i dag 080105.

NOTAT 5. JANUAR 2005
Den foreliggende funksjonsfordeling i Sykehuset Innlandet er faglig sett meget uheldig, og fører regelmessig til en suboptimal pasientbehandling.
Vi ser nesten daglig eksempler på dette, når pasientene sendes som "pakker" mellom sykehusene i forsøk på å møte den riktige spesialitet.

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from Januar 2005 listed from newest to oldest.

Desember 2004 is the previous archive.

Februar 2005 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.