Desember 2004 Archives

Jeg kom over et meget tankevekkende radioprogram i NRKP2 i helgen – Verdibørsen 11/12. Relevant for ”Verdibasert ledelse” ! - kfr tidligere innlegg i bloggen.
Ta deg tid til å lytte til dette lydklippet i Mp3, 10 min. fra et intervju med 1. amanuensis Einar Aadland ved Diakonhjemmets høyskole i Oslo, som nylig har utgitt essaysamlingen ”Den truverdige leiaren”, på Samlaget.
Her omtales begreper som ”Verdiklemma i offentlig ledelse”,
der ledere i økende grad kommer i krysspress mellom økonomiske og moralske verdier. Ledere, spesielt nærmest gulvet, og ute der tjenestene leveres til pasienter og klienter, opplever et økende pengeprat. Spare, redusere utgifter, løpe fortere, behandle flere. Samtidig sterke forventninger om å øke kvaliteten.
Man spør om verdibasert ledelse i offentlig sektor eller privat sektor egentlig er noe mer enn tung besvergelse og flotte ord ?Verdier blir gjerne fremstilt i festtalene og på glanset papir i brosjyrene, om at dette er vårt verdigrunnlag, og dette kan du forvente av oss…
Og så blir det egentlig lagt i hylla.

Jeg bare spør jeg !

| No Comments

Hvis man på et tidspunkt flagger at man, slik mange tror ! -
vil satse på nybygg i Hamarområdet,
f. eks. etter 2020 - Konsulentrapporten fra Deloitte,
- hvordan skal man da i de 5 - 10 årene det tar å bygge det nye sykehuset
bibeholde arbeidskraft og kompetanse ved de andre sykehusene?

Interessen for å arbeide videre ved de andre sykehusene, og muligheten for rekruttering dit, vil jo meget raskt bli NULL.
Svært få vil ønske å fortsette, evt etablere seg, i et område der aktiviteten vil bli nedlagt om 5 - 10 år.
Hvordan har man tenkt seg å komme ut av den spesielle problemstillingen?

Og så er spørsmålet :
Hva var i utgangspunktet (bak?)tanken med å gjøre Hamar til hovedsykhus bløtkirurgi i så stor grad, når man måtte vite, og helt utvilsomt visste, at Hamar ikke kunne satses på videre uten nybygging ?
Jeg bare spør jeg !

Powered by Movable Type 6.5

About this Archive

This page is an archive of entries from Desember 2004 listed from newest to oldest.

November 2004 is the previous archive.

Januar 2005 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.