Desember 2004 Archives

Jeg bare spør jeg !

| No Comments

Hvis man på et tidspunkt flagger at man, slik mange tror ! -
vil satse på nybygg i Hamarområdet,
f. eks. etter 2020 - Konsulentrapporten fra Deloitte,
- hvordan skal man da i de 5 - 10 årene det tar å bygge det nye sykehuset
beholde arbeidskraft og kompetanse ved de andre sykehusene?

Interessen for å arbeide videre ved de andre sykehusene, og muligheten for rekruttering dit, vil jo meget raskt bli NULL.
Svært få vil ønske å fortsette, evt etablere seg, i et område der aktiviteten vil bli nedlagt om 5 - 10 år.
Hvordan har man tenkt seg å komme ut av den spesielle problemstillingen?

Og så er spørsmålet :
Hva var i utgangspunktet (bak?)tanken med å gjøre Hamar til hovedsykhus bløtkirurgi i så stor grad, når man måtte vite, og helt utvilsomt visste, at Hamar ikke kunne satses på videre uten nybygging ?
Jeg bare spør jeg !

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from Desember 2004 listed from newest to oldest.

November 2004 is the previous archive.

Januar 2005 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.