Verdibasert ledelse ?

| No Comments

Vi skal snart høre nærmere om verdibasert ledelse !
Det er ofte interessant å Google slike begreper.
Her ser du hva som dukker opp pr 161104.

Googler vi på Verdibasert ledelse koblet mot Helse Øst dukker følgende opp !
Men det finnes ikke muligheter til å få opp Tor Berges foredrag om dette, selv om det er angitt med kb-størrelse.
Det finnes intet vedlegg, og intet søk i Hels Øst nettsider fører frem på dette.

Ved søk Sykehuset Innlandets nettsider i dag forekommer det 0 - null treff på begrepet verdibasert !
Naturligvis en mengde treff på begrepet ledelse !

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 18, 2004 11:05 EM.

Tilbakeblikk på Kirurgirapporten fra 11 09 2003. was the previous entry in this blog.

Konstruert krise i sykehuspsykiatrien for å rettferdiggjøre nytt storsykehus ? GD 191104 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.