Tilbakeblikk på Kirurgirapporten fra 11 09 2003.

Det kan nå være på sin plass å se tilbake på Kirurgirapporten fra 11 09 2003.
Du finner rapporten direkte i .pdf fil HER.
I toppledelsen SI har man ved anledning uttalt at de ikke ser noen hensikt i å se seg tilbake.
De vil bare se fremover...
Det betyr etter mitt syn at man ikke ønsker å ha det fulle perspektiv på prosessen man er ansvarlig for !
Legg spesielt merke til hva Kirurgirapporten selv sier om det 2-delte oppdraget, samt at bygningsmassen setter begrensninger:

Fra KAPITTEL 1 - INNLEDNING :
"Prosjektgruppen i kirurgi har fått to oppdrag:
a) Et kortsiktig prosjekt hvor det skal legges fram forslag om endret oppgaveorganisering som kan gjennomføres raskt.
b) Et mer langsiktig prosjekt hvor man skal utrede en større samling av kirurgien.
Dette er en vanskelig og utfordrende oppgave fordi:

1. Dagens bygningsmasse skal brukes og setter grenser for mulige endringer. 2. Hele det kirurgiske fagområdet henger sammen.
3. Vi ser det som viktig å lage sterke og gode fagmiljøer som kan gi pasientene best mulig behandling."

"Prosjekt Kirurgi
Prosjektgruppen hadde som målsetting å foreslå en oppgaveorganisering som gir et best mulig kirurgisk behandlingstilbud til pasientene i Hedmark og Oppland.

Følgende seks punkter ble av prosjektgruppen ansett som viktige:
*Øke kvaliteten på behandlingen for pasienter i Hedmark og Oppland ved å bygge opp større og sterkere
fagmiljøer, men samtidig legge vekt på pasientens ønske om et desentralisert tilbud.
*Lage et helsetilbud i innlandet som står godt rustet mot sentraliseringskreftene i hovedstadsområdet.
*Bidra til en organisering som gir en bedre ressursutnyttelse av personell og utstyr.
*Øke utdanningskapasiteten og kvaliteten ved Sykehuset Innlandet.
*Øke forskningsaktiviteten ved Sykehuset Innlandet.
*Lage en kirurgisk organisering som bidrar til at Sykehuset Innlandet blir en mer integrert organisasjon, og
ikke består av autonome enheter med liten samhandling.

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 11, 2004 1:44 EM.

Norddalen får bedre ambulansedekning enn noen gang før ! GD 021004. was the previous entry in this blog.

Verdibasert ledelse ? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.