Norddalen får bedre ambulansedekning enn noen gang før ! GD 021004.

| No Comments

Vi forstår jo at en løsning av ambulansetransportproblemene er viktig for å forsøke å bøte litt på noen av de uheldige følgene av nødløsningene den vedtatte fragmenteringen av sykehushelsetjenesten i Innlandet har ført til.
Les artikkelen i GD fra 021004 her.

"...I 2 måneder har de forhandlet med Sykehuset Innlandet om en ny
ambulanseordning for de 6 norddalskommunene...
...Forhandlingsresultatet er langt på veg det samme som arbeidsutvalget for regionrådet foreslo i mai...
...Fra Sykehuset Innlandet blir det også understreket at de nå legger betydelige
midler inn i ambulansetjenesten i hele Innlandet, fordi dette er en viktig del
av de omorganiseringer som ellers blir gjort..."

Les også lederen fra GD 041004, som ikke forstår så mye av dette:
"En helsepolitisk verkebyll er behandlet til alles tilfredshet."

Befolkningen i Nord Gudbrandsdal får kanskje et bedre ambulansetilbud enn de noen gang har hatt, men får de en tilfredsstillende, eller helst bedre, sykehushelsetjeneste ??
et klokt leserinnlegg i GD 071004 "Ambulanseseier - men med varsellamper!" som gjør oppmerksom på hva som kan ligge bak
denne tilsynelatende gode løsningen.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 10, 2004 11:04 EM.

Egotripp Hedmark ? GD 27 09 2004. was the previous entry in this blog.

Tilbakeblikk på Kirurgirapporten fra 11 09 2003. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.