Nok en arbeidsrettskommentar fra Henning Jakhelln.

Professor i arbeidsrett Henning Jakhelln har tidligere, 19. april 2004, blitt sitert
i bloggen. Det dreier seg om hva man kan tillate seg å ytre av motstand eller kommentarer til SJEFEN.

Nå er han i VG idag 20/11 igjen ute med betraktninger over dette emne.

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 20, 2004 10:12 FM.

Konstruert krise i sykehuspsykiatrien for å rettferdiggjøre nytt storsykehus ? GD 191104 was the previous entry in this blog.

Jeg bare spør jeg ! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.