Konstruert krise i sykehuspsykiatrien for å rettferdiggjøre nytt storsykehus ? GD 191104

| No Comments

Innlegg i GD idag 19/11, fra leger ved Reinsvoll psykiatriske sykehus.
Nå begynner også psykiatrien å se muligheten for at det ligger en bevisst strategi i det å vektlegge samlokalisering Psykiatri-Somatikk så sterkt som det gjøres i vårt helseforetak.

Et gjennomslag for dette helt til topps i Sykehuset Innlandet, deretter Helse Øst, og videre til de bevilgende myndigheter, vil vel være den eneste muligheten til å få
bygget et nytt sykehus i Hamar området.

Sommeren 2003 ble det i Styret Sykehuset Innlandet sagt et klart nei til planlegging eller bygging av nytt stort komplett sykehus på innlandet.
Det er imidlertid ikke sagt noe om mulighetene for et mindre spesialsykehus
med komplette akuttfunksjoner i kirurgi?
Jeg antar nettopp dette kan bli et av de sentrale diskusjonstemaene når nå den nye utredningsprosessen "2020" igang.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 19, 2004 8:10 EM.

Verdibasert ledelse ? was the previous entry in this blog.

Nok en arbeidsrettskommentar fra Henning Jakhelln. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.