November 2004 Archives

Professor i arbeidsrett Henning Jakhelln har tidligere, 19. april 2004, blitt sitert
i bloggen. Det dreier seg om hva man kan tillate seg å ytre av motstand eller kommentarer til SJEFEN.

Nå er han i VG idag 20/11 igjen ute med betraktninger over dette emne.

Innlegg i GD idag 19/11, fra leger ved Reinsvoll psykiatriske sykehus.
Nå begynner også psykiatrien å se muligheten for at det ligger en bevisst strategi i det å vektlegge samlokalisering Psykiatri-Somatikk så sterkt som det gjøres i vårt helseforetak.

Et gjennomslag for dette helt til topps i Sykehuset Innlandet, deretter Helse Øst, og videre til de bevilgende myndigheter, vil vel være den eneste muligheten til å få
bygget et nytt sykehus i Hamar området.

Sommeren 2003 ble det i Styret Sykehuset Innlandet sagt et klart nei til planlegging eller bygging av nytt stort komplett sykehus på innlandet.
Det er imidlertid ikke sagt noe om mulighetene for et mindre spesialsykehus
med komplette akuttfunksjoner i kirurgi?
Jeg antar nettopp dette kan bli et av de sentrale diskusjonstemaene når nå den nye utredningsprosessen "2020" igang.

Verdibasert ledelse ?

| No Comments

Vi skal snart høre nærmere om verdibasert ledelse !
Det er ofte interessant å Google slike begreper.
Her ser du hva som dukker opp pr 161104.

Googler vi på Verdibasert ledelse koblet mot Helse Øst dukker følgende opp !
Men det finnes ikke muligheter til å få opp Tor Berges foredrag om dette, selv om det er angitt med kb-størrelse.
Det finnes intet vedlegg, og intet søk i Hels Øst nettsider fører frem på dette.

Ved søk Sykehuset Innlandets nettsider i dag forekommer det 0 - null treff på begrepet verdibasert !
Naturligvis en mengde treff på begrepet ledelse !

Det kan nå være på sin plass å se tilbake på Kirurgirapporten fra 11 09 2003.
Du finner rapporten direkte i .pdf fil HER.
I toppledelsen SI har man ved anledning uttalt at de ikke ser noen hensikt i å se seg tilbake.
De vil bare se fremover...
Det betyr etter mitt syn at man ikke ønsker å ha det fulle perspektiv på prosessen man er ansvarlig for !
Legg spesielt merke til hva Kirurgirapporten selv sier om det 2-delte oppdraget, samt at bygningsmassen setter begrensninger:

Fra KAPITTEL 1 - INNLEDNING :
"Prosjektgruppen i kirurgi har fått to oppdrag:
a) Et kortsiktig prosjekt hvor det skal legges fram forslag om endret oppgaveorganisering som kan gjennomføres raskt.
b) Et mer langsiktig prosjekt hvor man skal utrede en større samling av kirurgien.
Dette er en vanskelig og utfordrende oppgave fordi:

1. Dagens bygningsmasse skal brukes og setter grenser for mulige endringer. 2. Hele det kirurgiske fagområdet henger sammen.
3. Vi ser det som viktig å lage sterke og gode fagmiljøer som kan gi pasientene best mulig behandling."

Vi forstår jo at en løsning av ambulansetransportproblemene er viktig for å forsøke å bøte litt på noen av de uheldige følgene av nødløsningene den vedtatte fragmenteringen av sykehushelsetjenesten i Innlandet har ført til.
Les artikkelen i GD fra 021004 her.

Egotripp Hedmark ? GD 27 09 2004.

Dette likner da veldig på det som har skjedd i sykehussaken, ikke sant?
Interessant oppslag i GD fra 27 09 2004, bare les selv...
Ingressen sier det meste:
"- Egotripp og soloutspill. Ordførerne i Lillehammerregionen
reagerer kraftig på den nye fylkesplanen for Hedmark.
Der får Hamar utrope seg til innlandshovedstad,
og naturlig sete for Innlandsuniversitetet."

Pressemelding 15 10 04
I disse dager er det fra Sykehuset Innlandet åpnet for neste runde
i organiseringen av Sykehuset Innlandet !
Administrasjonen setter selv i gang den OMKAMPEN de så innstendig har
påpekt ikke skal finne sted.
De er tydeligvis fortsatt sterkt i villrede om hvordan sykehuset skal utvikles
videre.
Forståelig nok for oss som står i selve prosessens daglige virkelighet, og så
tydelig ser hvor dette bærer hen...

Ytterligere tydeliggjøring av at ny runde er på gang.
Kfr forrige runde da Jakob Nakling på utrolig vis ble forbigått
i stillingen som Divisjonsdirektør Kvinne-Barn.
Nå får han stillingen !
- mens den tidligere konkurrenten
rykker oppover i ledelseshierarkiet.
Vi får da virkelig tro de ikke har til hensikt å forbigå Nakling
også ved neste anledning ??

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from November 2004 listed from newest to oldest.

Juni 2004 is the previous archive.

Desember 2004 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.