November 2004 Archives

For en uke siden var det ledersamling, nivå 3-4 som det nå heter, i Sykehuset Innlandet.
(Nivå 1 = Adm. dir. ; nivå 2 = Divisjonsdirektører ; nivå 3 = Avdelingssjefer ; nivå 4 = Seksjonsledere)
Ikke en eneste av avdelings- eller seksjonsoverlegene fra Hamar sykehus fant det nødvendig, eller mulig ? - å stille opp på dette viktige møtet.
Ikke én !
Det taler for seg selv !
De føler seg sikret, og har nok med seg selv.

Ny versjon Blog !

Blogen er fornyet til MT 3.121.
Du vil merke det på design og funksjonalitet.
Og INNHOLD - håper jeg.
Send meg gjerne tips og forslag til innhold !

Les GD fra 151104.

"I 40 år har Kjell Plassen hatt utallige sykehusopphald.
Nå føler han seg som ein prøveklut for Sykehuset Innlandet..."

"...Enden på visa vart at Kjell Plassen tok kontakt med ein kjenning
som driv transportfirma. Han kom seg trygt og godt heim att.
Den reisa tok berre 3,5 time..."

Her det noen som må skjerpe seg alvorlig, - og det er IKKE Kjell Plassen !
Han kjenner jeg !

Professor i arbeidsrett Henning Jakhelln har tidligere, 19. april 2004, blitt sitert
i bloggen. Det dreier seg om hva man kan tillate seg å ytre av motstand eller kommentarer til SJEFEN.

Nå er han i VG idag 20/11 igjen ute med betraktninger over dette emne.

Innlegg i GD idag 19/11, fra leger ved Reinsvoll psykiatriske sykehus.
Nå begynner også psykiatrien å se muligheten for at det ligger en bevisst strategi i det å vektlegge samlokalisering Psykiatri-Somatikk så sterkt som det gjøres i vårt helseforetak.

Et gjennomslag for dette helt til topps i Sykehuset Innlandet, deretter Helse Øst, og videre til de bevilgende myndigheter, vil vel være den eneste muligheten til å få
bygget et nytt sykehus i Hamar området.

Sommeren 2003 ble det i Styret Sykehuset Innlandet sagt et klart nei til planlegging eller bygging av nytt stort komplett sykehus på innlandet.
Det er imidlertid ikke sagt noe om mulighetene for et mindre spesialsykehus
med komplette akuttfunksjoner i kirurgi?
Jeg antar nettopp dette kan bli et av de sentrale diskusjonstemaene når nå den nye utredningsprosessen "2020" igang.

Verdibasert ledelse ?

| No Comments

Vi skal snart høre nærmere om verdibasert ledelse !
Det er ofte interessant å Google slike begreper.
Her ser du hva som dukker opp pr 161104.

Googler vi på Verdibasert ledelse koblet mot Helse Øst dukker følgende opp !
Men det finnes ikke muligheter til å få opp Tor Berges foredrag om dette, selv om det er angitt med kb-størrelse.
Det finnes intet vedlegg, og intet søk i Hels Øst nettsider fører frem på dette.

Ved søk Sykehuset Innlandets nettsider i dag forekommer det 0 - null treff på begrepet verdibasert !
Naturligvis en mengde treff på begrepet ledelse !

Interessant poeng i dette innlegget i GD 121104.
De fleste legger vel ikke engang merke til siste avsnittet, - eller leser ikke så langt ?
Kanskje er tanken også helt gal.
Men dog ! - vi er jo mange som tenker nettopp slik.
Hva er ellers meningen med denne storsatsningen på det eneste sykehuset alle er enige om ikke kan satses videre på ?
Det er vel det eneste ALLE er enige om i sykehusdebatten på Innlandet.
Brumunddal er jo ikke langt fra Hamar.
Brumunddal ligger i Hedmark.
Imidlertid ligger det jo HELT klart i premissene for utviklingen av sykehusene i Innlandet at det IKKE skal bygges nytt sykehus !
Det finnes det ikke økonomi til, heller ikke behov for, når Ahus og Østfold er på beddingen allerede.

Ambulanseordningen hylles videre...

Det er svært hvor viktig ambulanseordningen nå er, hvor mye penger man er villig til å legge i den, og hvor god den skal bli...
Ja, - det må jo til når man fragmenterer virksomheten rundt på hele Innlandet, - og det ser ut til at man har tenkt seg dette også i overskuelig fremtid !
Jo ! ambulanseprganiseringen er viktig !
Sykehusorganiseringen er dog det helt sentrale her, og som ved dårlig organisering utløser transportbehov som både er kostbare for sykehuset, såvel som ubehagelige og belastende,
- i noen tilfeller også utvilsomt uheldige -, for pasientene...
Se GD131104.

Les også hvilke opplevelser transporteringen rundt i innlandet kan gi en pasient med buksmerter i disse dager.
Se GD151104.

Vi har ved vår Kirurgisk avdeling seksjon Gastrokirurgi 6A , SI Lillehammer, fått signaler fra befolkningen, både leger og folk ellers, om at vår faktiske eksistens, og hva vi yter av tjenester, er dårlig kjent.
Vi planlegger derfor nå, etter at vi har vært i drift med nåværende modell/funksjonsfordeling for Divisjon Kirurgi Sykehuset Innlandet siden 24. mai 2004, snart 6 måneder, å gå ut med detaljert informasjon om vår virksomhet.
Arbeidet med dette er i gang.
Vi vet at ledelsen i Sykehuset Innlandet, ved divisjonsdirektørene, i høst har hatt et informasjonsmøte med praktiserende leger i vårt område, om bl.a. kirurgisk virksomhet ved SI Lillehammer.
Undertegnede hadde ingen informasjon om at dette møtet fant sted før etter at det var avviklet, og var således heller ikke invitert som naturlig deltager på informasjonsmøtet.
Jeg har jo følt dette temmelig merkelig, og ser vel nå dessverre resultatet av den informasjonen, eller mangelen på sådan, som har funnet sted.

Dette må vi tydeligvis selv gjøre noe med !

Det er nå på sin plass å se tilbake på Kirurgirapporten fra 11 09 2003.
Du finner rapporten direkte i .pdf fil HER.
I toppledelsen SI har man ved anledning uttalt at de ikke ser noen hensikt i å se seg tilbake.
De vil bare se fremover...
Det betyr etter mitt syn at man ikke ønsker å ha det fulle perspektiv på prosessen man er ansvarlig for !

Legg spesielt merke til hva Kirurgirapporten selv sier om det 2-delte oppdraget, samt at bygningsmassen setter begrensninger:

Fra KAPITTEL 1 - INNLEDNING :
"Prosjektgruppen i kirurgi har fått to oppdrag:
a) Et kortsiktig prosjekt hvor det skal legges fram forslag om endret oppgaveorganisering som kan gjennomføres raskt.
b) Et mer langsiktig prosjekt hvor man skal utrede en større samling av kirurgien.
Dette er en vanskelig og utfordrende oppgave fordi:
1. Dagens bygningsmasse skal brukes og setter grenser for mulige endringer. 2. Hele det kirurgiske fagområdet henger sammen.
3. Vi ser det som viktig å lage sterke og gode fagmiljøer som kan gi pasientene best mulig behandling."

Vi forstår jo at en løsning av ambulansetransportproblemene er viktig for å forsøke å bøte litt på noen av de uheldige følgene av nødløsningene den vedtatte fragmenteringen av sykehushelsetjenesten i Innlandet har ført til.
Les artikkelen i GD fra 021004 her.

Egotripp Hedmark ? GD 27 09 2004.

Dette likner da veldig på det som har skjedd i sykehussaken, ikke sant?
Interessant oppslag i GD fra 27 09 2004, bare les selv...
Ingressen sier det meste:
"- Egotripp og soloutspill. Ordførerne i Lillehammerregionen
reagerer kraftig på den nye fylkesplanen for Hedmark.
Der får Hamar utrope seg til innlandshovedstad,
og naturlig sete for Innlandsuniversitetet."

I disse dager er det fra Sykehuset Innlandet åpnet for neste runde
i organiseringen av Sykehuset Innlandet !
Administrasjonen setter selv i gang den OMKAMPEN de så innstendig har
påpekt ikke skal finne sted.
De er tydeligvis fortsatt sterkt i villrede om hvordan sykehuset skal utvikles
videre.
Forståelig nok for oss som står i selve prosessens daglige virkelighet, og så
tydelig ser hvor dette bærer hen...
Kfr Pressemelding av 15 10 04.

Nye direktører ! Ny runde !

Pressemelding 03 11 04 Vedr Divisjonsdirektør Kvinne-Barn.
Pressemelding 25 10 04 Vedr Viseadm Direktør SI.

Ytterligere tydeliggjøring av at ny runde er på gang.
Kfr forrige runde da Jakob Nakling på utrolig vis ble forbigått
i stillingen som Divisjonsdirektør Kvinne-Barn.
Nå får han stillingen !
- mens den tidligere konkurrenten
rykker oppover i ledelseshierarkiet.
Vi får da virkelig tro de ikke har til hensikt å forbigå Nakling
også ved neste anledning ??

Powered by Movable Type 6.5

About this Archive

This page is an archive of entries from November 2004 listed from newest to oldest.

Juni 2004 is the previous archive.

Desember 2004 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.