Åpent brev til Adm dir. Torbjørn Almlid

Dette tankevekkende brev stod i Gudbrandsdølen Dagningen tidligere i vår:

Kjære Torbjørn Almlid

Jeg har vært ansatt ved Lillehammer sykehus siden 1985. Sykehuset har inntil nylig vært en god arbeidsplass. Det har vært faglig utfordrende og vi har hatt et bra arbeidsmiljø. Jeg har vært stolt av arbeidsplassen min.
Dette har endret seg drastisk det siste året....

Folk utenfra sykehuset spør meg hva som skjer, og jeg må svare at ”jeg vet ikke”. Det verste er, at jeg tror heller ikke de som fatter beslutningene er i stand til å se konsekvensene.

Vi har ikke lenger noe eget sykehus å forholde oss til; Lillehammer sykehus er rasert. Ikke engang en felles ledelse har vi fått beholde. Den nærmeste felles leder for ansatte ved Lillehammer, sitter et eller annet sted i Hedmark. Kanskje det er deg, -jeg er ikke helt sikker…
Vår identitet er borte, og da kan en selvsagt gjøre nesten hva en vil med oss. Har vi et felles problem, -vet vi ikke lenger hvor vi skal gå.
Vår hverdag bærer nå preg av usikkerhet. Hver dag får vi beskjed om, eller hører rykter om nye sparetiltak.
Ingen vet noen ting om sin egen fremtid. Spørsmålene vi stiller er:
v Har jeg jobb etter sommerferien?
v Hva skal arbeidet i så fall bestå i,- på hvilke avdeling?
v Må jeg flytte/ pendle?

Samtidig ser vi at det lyses ut stillinger, og ansettes nye direktører. Det er vanskelig å fatte hva alle disse personene skal fordrive tiden sin med!

Det koster å drive sykehus! Norsk helsevesen kan vel aldri ”lønne seg” Likevel snakkes det om at Sykehuset innlandet skal gå med overskudd i 2005. Det er ikke lett å forstå. Hva skal det overskuddet brukes til? Deles ut som bonus til styremedlemmer?

Ingen er uenig i at ting kan gjøres mer effektivt, og at driften kan gjøres billigere. Det jeg som ansatt kunne ønske, er at man tok utgangspunkt i det som er bra, for så å utvikle dette.
Det kan umulig komme noe godt ut av å rive ned alt, før man tar fatt på en møysommelig gjenoppbygging!

Noe å huske i denne sammenheng, er at både ansatte og pasienter er mennesker. Alt kan ikke måles i kroner og øre…

Takk for at du tok deg tid til å lese dette:


Med ydmyk hilsen
Jens-Erik Klæva
Lillehammer sykehus

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Juni 17, 2004 8:51 EM.

2 sentrale aviskronikker om Sykehusreformen. was the previous entry in this blog.

GD Debatt 180604 v Divisjonsdirektør Kirurgi Graadal ! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.