InnSI'a mai 2004. Eksempel på nøytral reflekterende InfoAvis...

| No Comments

Dette sendes per post til ALLE ansatte i Sykehuset Innlandet.
Se først i mai-utgaven innslaget om vår divisjonsdirektør som "elsker kirurgi"....
"Noen samler på frimerker, andre spiller bridge. Jeg koser meg med kirurgien..."
For seriøse kollegaer i daglig tung kirurgisk praksis er uttalelser som dette, fra en divisjonssjef i kirurgi knapt til å holde ut.
Nettopp slik er kirurgi IKKE !
Kirurgi hverken kan eller skal være slik !
Dette er ingen hobby man kan bedrive for egen adspredelses skyld, slik man bedriver bridge eller frimerkesamling.
En divisjonsdirektør i kirurgi kan bare ikke komme med slike uttalelser !
Jeg velger å tro at han selv ved anledning vil beklage dette oppslaget ?

Les så hovedoppslaget på forsiden fra mai 04.
Det synes ikke å være noen grenser for hvor viktig det er med forholdet til Sanderud i disse dager:
"Det ville være uriktig å igangsette den store utbyggeingen på Sanderud før en har sett dette i en bredere sammengheng. Da kunne vi risikere å gjøre feilinvesteringer, sa styrets nestleder Sigmund Thue.
Adm. direktør Almlid sa det slik: Det ville være noe bortimot en tjenesteforsømmelse om vi ikke hadde startet denne prosessen nå, før en eventuell utbygging av akutttilbudet på Sanderud..."

Kunne det f. eks. tenkes å være en tjenesteforsømmelse å IKKE ta hensyn til at Hamar sykehus ikke kan brukes i fremtiden ?
--Før man investerer 100 talls millioner for å få dette til å fungere som en nødløsning...
--Spesielt når Hedmark fylke allerede selv forlengst har satset på Elverum som sentralsykehus og bygget opp dette til tidsmessig standard...
--Og spesielt når man allerede har et tidsmessig nær komplett sykehus på Lillehammer, i riktig avstand fra Oslo/AHus...
--Og samtidig et velfungerende tidsmessig sykehus på Gjøvik...
--Og alle synes å være enige i at det er for mange sykehus i Mjøsområdet.
--Hvilket sykehus burde da stå for fall ?
--Kanskje det som av SI ledelse selv karakteriseres som ubrukbart i et tidsperspektiv på 7-10 år ?
Vi vet jo at det allerede i dag er uhensiktsmessig til sitt bruk.
Det er allerede i offisielt møte i regi av Sykehuset Innlandet, av sentral overlege ved Hamar sykehus, karakterisert som KONDEMNABELT !
Vi vet at dette syn deles av flere overleger ved Hamar sykehus.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Juni 6, 2004 11:08 EM.

GD-Debatt 04 06 2004Hvilken agenda har GD i sykehusspørsmål ? was the previous entry in this blog.

Primærlegene har problemer med å finne "rett sykehus" is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.