GD Debatt 180604 v Divisjonsdirektør Kirurgi Graadal !

| No Comments

Les debattinnlegget HER !
Våre toppledere har stadig forklaringsbehov.
Forståelig ! slik tilstanden i Sykehuset Innlandet utvikler seg.
Dag for dag ser vi som er i fullt arbeide på sykehusene sterke eksempler på hvor uheldig denne konstruksjonen er.

Det er tildels meget kritikkverdige eksempler vi er vitne til.
Det er nesten ikke til å holde ut.
Dette er ikke noe som "går seg til", dette er ikke "innkjøringsproblemer" !
Dette er SYSTEMFEIL ! slik overlege Rolstad SI Lillehammer så ganske riktig uttalte i radio og TV intervju for en uke siden.
Hvor går grensen for forsvarlig helsetjeneste ?
Hvor går grensen for bekymringsmelding til Helsetilsynet (Fylkeslegen) ?
Hvor er Helsetilsynet (Fylkeslegen) ?
Våre toppledere har uttrykt ønske om å holde debatten borte fra avisene, men er selv brukere av avisenes debattsider i sine bestrebelser på å forklare og bortforklare elendigheten.
Dette innlegget fra Graadal er holdt i en belærende form overfor en opplyst almenhet, som lett vil gjennomskue at her berører man ikke engang de virkelige problemer i sykehusorganiseringen.
Ikke ETT aktuelt problem omtales her !
Samtidig ønsker man å legge lokk på en åpen debatt om de åpenbare mangler
og problemer med den eksisterende organisasjon, både på kort og lang sikt.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Juni 18, 2004 10:18 EM.

Åpent brev til Adm dir. Torbjørn Almlid was the previous entry in this blog.

Nye direktører ! Ny runde !Pressemelding 03 11 04 Vedr Divisjonsdirektør Kvinne-Barn.Pressemelding 25 10 04 Vedr Viseadm Direktør SI. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.