2 sentrale aviskronikker om Sykehusreformen.

Link gått ut http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article758377.ece
Aftenposten kronikk 23 03 2006
Seksjonsoverlege Ivar Følling, Aker sykehus.
..."Sykehusreformen har skadet sykehusene. Troen på at helsetjenester lett kan telles, veies og måles, og at finansieringen bør styres som i industriproduksjon og handel, er grunnleggende feil.
Derfor kan vi nå erfare at sykehusreformen har vært til skade for det praktiske arbeid som skal utføres på sykehusene. Vanstyret og det økte byråkrati forsterkes ved at ledere uten tilstrekkelig medisinsk innsikt og erfaring fatter vedtak de ikke skjønner konsekvensene av..."

Link gått ut http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article752967.ece
Aftenposten kronikk 16 03 2004
Helseminister Dagfinn Høybråten.
..."Sykehusreformen er godt underveis. Sykehusreformen med de nye helseforetakene er på ingen måte i mål.
Men resultatene viser seg allerede, og reformen gir store muligheter. Kortere ventetider og mer helse for hver krone var klare forutsetninger..."

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Juni 10, 2004 9:35 FM.

Primærlegene har problemer med å finne "rett sykehus" was the previous entry in this blog.

Åpent brev til Adm dir. Torbjørn Almlid is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.