Juni 2004 Archives

Les debattinnlegget HER !
Våre toppledere har stadig forklaringsbehov.
Forståelig ! slik tilstanden i Sykehuset Innlandet utvikler seg.
Dag for dag ser vi som er i fullt arbeide på sykehusene sterke eksempler på hvor uheldig denne konstruksjonen er.

Dette tankevekkende brev stod i Gudbrandsdølen Dagningen tidligere i vår:

Kjære Torbjørn Almlid

Jeg har vært ansatt ved Lillehammer sykehus siden 1985. Sykehuset har inntil nylig vært en god arbeidsplass. Det har vært faglig utfordrende og vi har hatt et bra arbeidsmiljø. Jeg har vært stolt av arbeidsplassen min.
Dette har endret seg drastisk det siste året....

Link gått ut http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article758377.ece
Aftenposten kronikk 23 03 2006
Seksjonsoverlege Ivar Følling, Aker sykehus.
..."Sykehusreformen har skadet sykehusene. Troen på at helsetjenester lett kan telles, veies og måles, og at finansieringen bør styres som i industriproduksjon og handel, er grunnleggende feil.
Derfor kan vi nå erfare at sykehusreformen har vært til skade for det praktiske arbeid som skal utføres på sykehusene. Vanstyret og det økte byråkrati forsterkes ved at ledere uten tilstrekkelig medisinsk innsikt og erfaring fatter vedtak de ikke skjønner konsekvensene av..."

Link gått ut http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article752967.ece
Aftenposten kronikk 16 03 2004
Helseminister Dagfinn Høybråten.
..."Sykehusreformen er godt underveis. Sykehusreformen med de nye helseforetakene er på ingen måte i mål.
Men resultatene viser seg allerede, og reformen gir store muligheter. Kortere ventetider og mer helse for hver krone var klare forutsetninger..."

Link gått ut http://gd.no/vis_sak.asp?refnum=11699"
Gudbrandsdølen Dagningen 09 06 2004
..."Kommunelege Jo Telje i Nord-Fron er en av mange leger i primærhelsetjenesten som skal prøve å finne ut hvilket sykehus de nå skal sende pasientene til..."

Link gått ut http://gd.no/vis_sak.asp?refnum=11707">Gudbrandsdølen Dagningen 10 06 2004
..."Sykehusdirektør Torbjørn Almlid lover at det skal bli tettere samarbeid med primærhelsetjenesten. Han tror at problemene med å få pasientene til riktig sykehus, vil gå over veldig fort..."

..."Jeg tror dette vil gå seg til, sier Almlid.
- Du har fortsatt tro på at den funksjonsfordelingen dere har gjort er riktig ?
- Den har jeg ikke mistet troen på. Jeg er helt sikker på at den er riktig. Men jeg er smertelig klar over at det er vi som har bevisbyrden..."

BLOGGskriver er helt sikker på at dette IKKE vil gå seg til, og at den foretatte funksjonsfordeling til og satsning på Hamar sykehus er FULLSTENDIG gal.
Faglig sett såvel som økonomisk sett.
Undres på hva som evt vil skje når eksemplene og bevisene på at dette er en feilslått organisering begynner å rulle inn ?
Vil Almlid være stor nok til å innse og innrømme at dette bærer galt avsted ?
Eller blir fallhøyden og prestisjen for stor ?
Vil han se at dette nærmer seg tjenesteforsømmelse (slik han selv har benevnt liknende problemstillinger tidligere - (kfr InnSi'a mai 04)) ?
Advarslene har jo vært mange nok og klare nok...
Vi følger med videre !
Vi vil i nær fremtid få se store investeringer i Hamar sykehus, som allikevel vil bli lagt ned innen få år.
Investeringene og omorganiseringen/funksjonsfordelingen som blir foretatt her vil være fullstendig bortkastet.
Hvis man da ikke har som erklært hovedmål å få oppført et nytt sentralsykehus nettopp i Hamarområdet, nærmere bestemt litt sør for Hamar, på Sanderud.
Her vil man nok sørge for å få saltet ned så store grunnlagsinvesteringer som mulig, for å kunne bygge opp en argumentasjon på at det vil "lønne seg" å investere videre i et nytt somatisk sykehus her.
Man vil ikke se i øynene at det er ett somatisk sykehus for mye i Mjøsområdet.
Både Gjøvik, Lillehammer og Elverum er så tidsmessige og store at det lønner seg å satse på dem også i fremtiden.
Hamar bør snarest avskrives som aktivt vaktbærende sykehus, og funksjonene overføres til de 3 andre sykehusene det er fornuftig å satse på i fremtiden.
Bygging av nytt sykehus er det slett ikke behov for. Når DET går opp for sentrale myndigheter, Helse Øst og Helseministeren, vil nok den ballen raskt legges stendød.
Slikt er det ikke midler til i den foreliggende situasjon. Sykehuset Innlandet sa jo selv i mandatet til Kirurgigruppen i fjor høst, at nytt sykehus overhode ikke skulle med i planleggingen fremover.
Omkamp dreier ikke dette seg om.
Kampen blåses først i gang i disse dager...av Almlid selv...

Dette sendes per post til ALLE ansatte i Sykehuset Innlandet.
Se først i mai-utgaven innslaget om vår divisjonsdirektør som "elsker kirurgi"....
"Noen samler på frimerker, andre spiller bridge. Jeg koser meg med kirurgien..."
For seriøse kollegaer i daglig tung kirurgisk praksis er uttalelser som dette, fra en divisjonssjef i kirurgi knapt til å holde ut.
Nettopp slik er kirurgi IKKE !
Kirurgi hverken kan eller skal være slik !
Dette er ingen hobby man kan bedrive for egen adspredelses skyld, slik man bedriver bridge eller frimerkesamling.
En divisjonsdirektør i kirurgi kan bare ikke komme med slike uttalelser !
Jeg velger å tro at han selv ved anledning vil beklage dette oppslaget ?

Les så hovedoppslaget på forsiden fra mai 04.
Det synes ikke å være noen grenser for hvor viktig det er med forholdet til Sanderud i disse dager:
"Det ville være uriktig å igangsette den store utbyggeingen på Sanderud før en har sett dette i en bredere sammengheng. Da kunne vi risikere å gjøre feilinvesteringer, sa styrets nestleder Sigmund Thue.
Adm. direktør Almlid sa det slik: Det ville være noe bortimot en tjenesteforsømmelse om vi ikke hadde startet denne prosessen nå, før en eventuell utbygging av akutttilbudet på Sanderud..."

Kunne det f. eks. tenkes å være en tjenesteforsømmelse å IKKE ta hensyn til at Hamar sykehus ikke kan brukes i fremtiden ?
--Før man investerer 100 talls millioner for å få dette til å fungere som en nødløsning...
--Spesielt når Hedmark fylke allerede selv forlengst har satset på Elverum som sentralsykehus og bygget opp dette til tidsmessig standard...
--Og spesielt når man allerede har et tidsmessig nær komplett sykehus på Lillehammer, i riktig avstand fra Oslo/AHus...
--Og samtidig et velfungerende tidsmessig sykehus på Gjøvik...
--Og alle synes å være enige i at det er for mange sykehus i Mjøsområdet.
--Hvilket sykehus burde da stå for fall ?
--Kanskje det som av SI ledelse selv karakteriseres som ubrukbart i et tidsperspektiv på 7-10 år ?
Vi vet jo at det allerede i dag er uhensiktsmessig til sitt bruk.
Det er allerede i offisielt møte i regi av Sykehuset Innlandet, av sentral overlege ved Hamar sykehus, karakterisert som KONDEMNABELT !
Vi vet at dette syn deles av flere overleger ved Hamar sykehus.

Direktør Almlid må ut i debattsidene i GD for å klargjøre.
Han mener nå, eller nærmere bestemt "--, er det nesten slik at vi fristes til å tro at GD selv har en skjult agenda i denne saken."
Hvilken agenda skal vi tro GD har ? Hvilken oppgave har lokalaviser av type GD ?
De har bl.a. en hovedoppgave i å avsløre nettopp denne type skjulte agendaer og rent snusk fra såvel privatpersoner som offentlig forvaltning !
Det er det minste vi kan kreve av en lokalavis !
Det var jo i sin tid ganske oppsiktsvekkende at Almlid & co kunne slippe unna så lettvint og enkelt da historien om Hamar sykehus' elendige forfatning ble påpekt så tydelig i vårt brev dagen før det avgjørende styremøtet i Sykehuset Innlandet for 8 måneder siden.
Jeg selv var overbevist om at den saken ville sette flere sentrale personer i SI i en meget vanskelig knipe. Slik gikk det jo da ikke som vi vet. Styret ble forklart at denne rapporten som forelå ikke hadde noen vesentlig betydning, og at Hamar sykehus lett kunne opprustes for rene småpenger, til akseptabel standard.
Styret ble ført bak lyset !

Hvorfor må Almlid nå ut i debattsidene ?
Det er og bør være svært sjeldent at toppledere føler det nødvendig å rykke ut til eget forsvar og forklaring på en slik måte.
Jo ! Ledelsen i Sykehuset Innlandet har et troverdighetsproblem !
Et STORT troverdighetsproblem !.....

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from Juni 2004 listed from newest to oldest.

Mai 2004 is the previous archive.

November 2004 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.