NÅ ! kommer diskusjonen om Hovedsykehuset. Den MÅTTE komme......

| No Comments

HER ser du avisartikkelen i Gudbrandsdølen Dagningen Lillehammer lørdag 08 05 2004.
Først legger man hovedsenteret for kirurgisk virksomhet til Hamar.
ALLE vet at Hamar ikke har mulighet for å sluke dette, ikke engang som en midlertidig nødløsning.
Når man blir gjort oppmerksom på dette kalkulerer SI Hamar selv oppsiktsvekkende med at det trenges kun 1,5 mill kr til oppgradering av sykehuset.
Dette var, er, og må være fullstendig galt.
Det vil åpenbart kreves hundretalls millioner i investeringer for å holde dette sykehuset i tilfredsstillende funksjon de nærmeste 10 årene.
Spesielt når situasjonen er slik at Lillehammer og Gjøvik får seg en alvorlig knekk som godt fungerende kirurgiske sykehus.
Funksjonsfordelingen er lagt, man frabad seg tidlig fra sentralt ledelses- og styrehold i SI videre diskusjoner eller tanker om "omkamp".
Agendaen var lagt. Man ønsker nå at dette IKKE skal bli en lokaliseringsdebatt !
Hva annet kan eller skal det bli ?
Dette dreier seg vel om det viktigste lokaliseringsspørsmålet i Innlandet i dette århundret.
Dette dreier seg om lokalisering av
HOVEDSYKEHUSET, i neste instans også lokalisering av
INNLANDSUNIVERSITETET. Den som ikke ser at
DISSE TO INSTITUSJONENE HENGER NØYE SAMMEN, bør tenke en gang til.

I de små drypp vi hører i media fra sykehusledelsen, er det også tydelig at man vil velge Hovedsykehuslokaliseringen på et tidlig tidspunkt, slik at de nødvendige kortsiktige investeringer også kan få langsiktige virkninger.
Det finnes da etter mitt syn svært små muligheter for å investere videre på SI Hamars nåværende lokalisasjon.
Det vil være helt bortkastede penger.
Man har da ikke mange muligheter igjen.
Tenk selv.....

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Mai 12, 2004 10:28 FM.

Organisering/funksjonsfordeling SI LIllehammer bløtkirurgisk seksjon etter omorganisering ultimo mai 2004. was the previous entry in this blog.

Adm. dir. SI Torbjørn Almlid i FORUM GD 140504. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.