innSI'a - Internavis for Sykehuset Innlandet HF
- ET MARERITT !

| No Comments

For oss på Lillehammer fremstår denne trykksaken som det reneste mareritt av en informasjonsavis.
Knapt noen orker å åpne den når den kommer !
Så sterkt virker dens ensidighet, overflatiskhet og manglende evne og vilje til aktuelt, nøytralt og akseptabelt stoffvalg og -fremstilling, og reell diskusjon av aktuelle problemer og problemstillinger, -
at det nå er satt igang en aksjon på sykehuset for å frabe seg i det hele tatt utsendelsen av trykksaken til alle ansatte.
Det koster flere 100 tusen kroner i året å drive denne for oss komplett demoraliserende virksomheten.
Trykksaken vil nå bli gjenstand for en gjennomgang av stoffvalg og - fremstilling i de numre som til nå er presentert. Vi aner nok hvordan dette vil fortone seg.

Jeg vil si meg enig i Andreas Wiese's glimrende MEDIEKOMMENTAR Dagbladet 1004 2004:
SANNHETEN ER SOLGT

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Mai 23, 2004 9:23 EM.

Adm. dir. SI Torbjørn Almlid i FORUM GD 140504. was the previous entry in this blog.

GD-Debatt 04 06 2004Hvilken agenda har GD i sykehusspørsmål ? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.