Mai 2004 Archives

For oss på Lillehammer fremstår denne trykksaken som det reneste mareritt av en informasjonsavis.
Knapt noen orker å åpne den når den kommer !
Så sterkt virker dens ensidighet, overflatiskhet og manglende evne og vilje til aktuelt, nøytralt og akseptabelt stoffvalg og -fremstilling, og reell diskusjon av aktuelle problemer og problemstillinger, -
at det nå er satt igang en aksjon på sykehuset for å frabe seg i det hele tatt utsendelsen av trykksaken til alle ansatte.
Det koster flere 100 tusen kroner i året å drive denne for oss komplett demoraliserende virksomheten.
Trykksaken vil nå bli gjenstand for en gjennomgang av stoffvalg og - fremstilling i de numre som til nå er presentert. Vi aner nok hvordan dette vil fortone seg.

Jeg vil si meg enig i Andreas Wiese's glimrende MEDIEKOMMENTAR Dagbladet 1004 2004:
SANNHETEN ER SOLGT

24. mai 2004 iverksettes dramatiske omorganiseringer ved SIHF Lillehammer....
GD 14. mai 2004 FORUM:
Av Torbjørn Almlid, administrerende direktør
Sykehus for framtida

Sykehuset Innlandet står nå ved starten av en prosess som vil få avgjørende betydning
for utviklingen av sykehuset. Før en går inn i den diskusjonen dette vil utløse er det
viktig å ha sykehusets overordnede målsetting klart for seg:...

HER ser du avisartikkelen i Gudbrandsdølen Dagningen Lillehammer lørdag 08 05 2004.
Først legger man hovedsenteret for kirurgisk virksomhet til Hamar.
ALLE vet at Hamar ikke har mulighet for å sluke dette, ikke engang som en midlertidig nødløsning.
Når man blir gjort oppmerksom på dette kalkulerer SI Hamar selv oppsiktsvekkende med at det trenges kun 1,5 mill kr til oppgradering av sykehuset.
Dette var, er, og må være fullstendig galt.
Det vil åpenbart kreves hundretalls millioner i investeringer for å holde dette sykehuset i tilfredsstillende funksjon de nærmeste 10 årene.
Spesielt når situasjonen er slik at Lillehammer og Gjøvik får seg en alvorlig knekk som godt fungerende kirurgiske sykehus.
Funksjonsfordelingen er lagt, man frabad seg tidlig fra sentralt ledelses- og styrehold i SI videre diskusjoner eller tanker om "omkamp".
Agendaen var lagt. Man ønsker nå at dette IKKE skal bli en lokaliseringsdebatt !
Hva annet kan eller skal det bli ?
Dette dreier seg vel om det viktigste lokaliseringsspørsmålet i Innlandet i dette århundret.
Dette dreier seg om lokalisering av
HOVEDSYKEHUSET, i neste instans også lokalisering av
INNLANDSUNIVERSITETET. Den som ikke ser at
DISSE TO INSTITUSJONENE HENGER NØYE SAMMEN, bør tenke en gang til.

I de små drypp vi hører i media fra sykehusledelsen, er det også tydelig at man vil velge Hovedsykehuslokaliseringen på et tidlig tidspunkt, slik at de nødvendige kortsiktige investeringer også kan få langsiktige virkninger.
Det finnes da etter mitt syn svært små muligheter for å investere videre på SI Hamars nåværende lokalisasjon.
Det vil være helt bortkastede penger.
Man har da ikke mange muligheter igjen.
Tenk selv.....

Brev til en kollega...

Sender noen ord fra en frustrert og temmelig oppgitt Lillehammerkollega.
Det dreier seg om prosjektet "Kreftkirurgi i Helseregion Øst".

På en underlig ubehagelig måte er vi her på Lillehammer holdt fullstendig utenfor dette,
inntil jeg helt tilfeldig hørte nyss om saken i går 22/3.

Dette tross det fra Helse Øst klart er uttrykt at fagmiljøene skal trekkes med.
Riktignok har man nå organisert seg slik her på Innlandet at nærmest ALL større kreftkirurgi
planlegges utført på sykehus uten Patologisk anatomisk avdeling.
Som du kanskje vet har hverken Hamar eller Gjøvik slik tjeneste, annet enn som innleid
konsulentpatolog til visse dager, og ellers mer eller mindre utbygget telepatologitjeneste,
- ihvertfall fungerer det angivelig slik på Hamar.
Man er tydeligvis sterkt opptatt av raskest mulig å redusere/fjerne Lillehammers opplagte styrke,
gjennom alle år,som det klart største, og i tillegg det eneste sykehuset på Innlandet med noe
nær en komplett medisinsk organisasjon, ikke minst når det gjelder å ta seg av komplisert større kreftkirurgi
i samarbeid med en kontinuerlig oppegående patologi- frysesnittservice, - på stedet !
Som du ser er vi nå ikke engang interessante for å være med i diskusjon og planlegging rundt dette !

Jeg sendte derfor 23/3 et notat pr e-post til ledelsen i Sykehuset Innlandet den 23/3, her i utdrag:

Jeg har i går den 22. mars fått tilgang til et brev datert 10/2 04, fra Helse Øst v. adm dir. Tor Berge,
til Helseforetakene i Helse Øst, der det bl. a. fremgår at det vil bli "foretatt en tydelig funksjons- og oppgavefordeling
innen kreftkirurgi for å sikre en kvalitetsmessig god behandling innen gitte ressursrammer"
Det annonseres i brevet et "fagseminar om kreftkirurgi den 8. mars 2004 kl 09 - 1800",
og man skal der "gjennomgå og drøfte bakgrunnsmateriale", dvs en rapport Helse Øst har
fått utarbeidet ved prosjektleder overlege Arild Nesbakken fra Aker sykehus :
"Kreftkirurgi i Helseregion Øst, første delrapport 30.01. 2004, Dagens situasjon - Fremtidig funksjonsfordeling".
Det bes i brevet fra Helse Øst spesielt om tilbakemelding på denne rapporten, man ber "helseforetakene og fagmiljøene gjennomgå vedlagte rapport og melde tilbake om rene faktafeil innen 26. februar til Arild Nesbakken".
Denne for oss alle særdeles sentrale problemstilling får så undertegnede tilfeldigvis høre om en måned senere, den 22. mars !
[....................]
Dette er en særdeles uheldig måte å gjennomføre en slik viktig prosess på.
Det er for meg helt uforståelig at våre ledere ikke tar med fagmiljøet på bred front i diskusjoner og arbeide med denne saken.
Sentrale ledere i SI MÅ innse at en av deres viktigste oppgave NÅ er å få medarbeidere oppriktig innvolvert i sentrale prosesser.
Jeg undres på om det er bevisst taktikk å holde f.eks. Lillehammers gastromiljø helt utenfor denne saken, det er vel den eneste "fornuftige" forklaringen på at vi intet har hørt om dette før i går ?
Formodentlig er det nå alt for sent til å komme med viktige kommentarer/innspill til foreliggende rapport ?

* Jeg mener man i prosjektrapporten om dette kan/må vektlegge sterkere nettopp det forhold at ved større kreftkirurgi er mulighet for patologi. - og spesielt frysesnittservice et absolutt krav for å kunne gjennomføre operasjonen på en både for pasienten, og kirurgen, mest mulig korrekt, sikker og faglig forsvarlig måte.
Jeg er overbevist om gjennom egen 20 årig erfaring med viktigheten av frysesnittservice underkreftoperasjoner,- gjennom utallige samtaler med kolleger, både innen kirurgi og patologifaget, - at dette syn deles av nesten alle kolleger.
De eneste som er i tvil om dette, er naturligvis de som selv opererer uten patologiservice...
Jeg vil selv i dag ikke ønske å la meg operere på slikt sykehus, ei heller vil jeg kunne henvise pasienter med kreftdiagnose til et sykehus uten denne tjenesten garantert på plass.

* Det aller meste som fremkommer i den første delrapporten er kjent stoff som det er rimelig enighet om.

* Avsnittet 8.1 i delrapporten, om opptaksområder, må anses lite relevant i disse dager med fritt sykehusvalg.
At tallene for Gjøvik/Lillehammer er helt misvisende med 113000/70000, er derfor også lite relevant, - dog er det beklagelig at de fortsatt trekkes med på denne måten. Dette er gamle tall, som alltid ! har vært misvisende, men som stadig trekkes frem i diskusjoner som dette.
Gud vet fra hvor de nå kommer - igjen.....

[....] God sommer !

m v h
Torstein Valset

Powered by Movable Type 6.5

About this Archive

This page is an archive of entries from Mai 2004 listed from newest to oldest.

April 2004 is the previous archive.

Juni 2004 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.