Organisering/funksjonsfordeling SI LIllehammer bløtkirurgisk seksjon etter omorganisering ultimo mai 2004.

| No Comments

Bløtkirurgisk seksjon ved SI Lillehammer organiseres slik:

I alt 12 senger
8 senger mage-tarm planlagt kirurgi
2 senger brystkreft/endokrin kirurgi
2 buffersenger
Bløtkirurgiske senger lokalisert i gynekologisk avd. i 6 etasje, 6A.
Gynekologisk avd. disponerer selv 10 senger.
Totalt i posten : 22 senger.
Vi tror vi vil bli en meget viktig kirurgisk enhet for SIHF, og planlegger vår profil slik:
Betydelig elektiv aktivitet på disse sengene, spesielt laparoscopisk kirurgi på gallesten og reflukssykdom (fundoplikatio).
Stor aktivitet på brokk kirurgi og endetarmsproblemer, men også forskjellige typer tarmreseksjoner.
Kirurgi for de minste barna, under 5 år.
Økende aktivitet på peritoneal dialysekatetere, som tidligere.

I tillegg planlegges poliklinisk aktivitet som tidligere, med en poliklinikkdag pr uke pr lege.
Øket aktivitet på både dagkirurgi, til 1 dag pr uke mage-tarm relatert, mot tidligere 1 hver 3.uke.
Øket aktivitet på endoscopi til 1 dag pr uke, mot tidligere 1 hver 2. uke.

Vi er oppsatt med 3 overlegehjemler mage-tarm kirurgi,
2 overlegehjemler mamma/endokrin,
samt 2 assistentlegehjemler, 1 ved hver av disse områdene.
De bløtkirurgiske overleger i systemet skal gå en 5-6 delt vaktordning.

Seksjonen stenges etter planen 8 uker i sommerperioden.
Bløtkirurgisk vakt er da planlagt som en 3 delt vaktordning.
Brystkreftkirurgi foregår denne tiden etter behov med senger i ortopedisk avdeling.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on April 21, 2004 11:27 FM.

Dagens Nyheter 171203: Billigare vård i Norge utan politiker. was the previous entry in this blog.

NÅ ! kommer diskusjonen om Hovedsykehuset. Den MÅTTE komme...... is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.