April 2004 Archives

Bløtkirurgisk seksjon ved SI Lillehammer organiseres slik:

I alt 12 senger
8 senger mage-tarm planlagt kirurgi
2 senger brystkreft/endokrin kirurgi
2 buffersenger
Bløtkirurgiske senger lokalisert i gynekologisk avd. i 6 etasje, 6A.
Gynekologisk avd. disponerer selv 10 senger.
Totalt i posten : 22 senger.
Vi tror vi vil bli en meget viktig kirurgisk enhet for SIHF, og planlegger vår profil slik:
Betydelig elektiv aktivitet på disse sengene, spesielt laparoscopisk kirurgi på gallesten og reflukssykdom (fundoplikatio).
Stor aktivitet på brokk kirurgi og endetarmsproblemer, men også forskjellige typer tarmreseksjoner.
Kirurgi for de minste barna, under 5 år.
Økende aktivitet på peritoneal dialysekatetere, som tidligere.

I tillegg planlegges poliklinisk aktivitet som tidligere, med en poliklinikkdag pr uke pr lege.
Øket aktivitet på både dagkirurgi, til 1 dag pr uke mage-tarm relatert, mot tidligere 1 hver 3.uke.
Øket aktivitet på endoscopi til 1 dag pr uke, mot tidligere 1 hver 2. uke.

Vi er oppsatt med 3 overlegehjemler mage-tarm kirurgi,
2 overlegehjemler mamma/endokrin,
samt 2 assistentlegehjemler, 1 ved hver av disse områdene.
De bløtkirurgiske overleger i systemet skal gå en 5-6 delt vaktordning.

Seksjonen stenges etter planen 8 uker i sommerperioden.
Bløtkirurgisk vakt er da planlagt som en 3 delt vaktordning.
Brystkreftkirurgi foregår denne tiden etter behov med senger i ortopedisk avdeling.

Les Dagens Nyheter 171203. Reportasje fra et besøk på Hamar.

...Billigare vård i Norge utan politiker.
Norge har oväntad blivit förebild för Sverige i debatten om hur vården ska organiseras....
Poltikerna sparkades och experter tog över för at göra vården billigare och bättre..."

I all anstendighet - Dette gjenstår jo virkelig å se da !
Var det så enkelt, og så vel ?

Aslak Bonde er en skarp frittstående kommentator.
Les hans tankevekkende kronikk i dagens Morgenbladet HER !
Skarp iakttagelse og refleksjon !
TILTREDES !
Ellers, er du oppmerksom på følgende ?
Morgenbladet er en ukeavis for ALLE med sans for dyptpløyende kommentar og refleksjon, med nasjonalt såvel som internasjonalt stoff !!
Fredagen (og den påfølgende uke for intens fordypning) er ukens mediehøydepunkt for meg !
Prøv den !!

Legers ytringsfrihet
Henning Jakhelln Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1038-9

"...En lege kan som enhver annen samfunnsborger benytte sin ytringsfrihet til offentlig å ta opp utilfredsstillende forhold i helsesektoren, for eksempel konsekvenser av budsjettvedtak og innsparingstiltak, men visse begrensninger følger av den lojalitetsplikt som ethvert arbeidsforhold innebærer. I denne artikkelen gis en drøfting av forholdene mellom legers ytringsfrihet og deres lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver.
En arbeidstakers lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver følger av ulovfestet rett, mens ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet. Den følger også av Grunnlovens § 100, som fastsetter: "Frimodige Ytringer, om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand, ere Enhver tilladte." Temaet er hvordan grensen mellom ytringsfriheten og lojalitetsplikten skal trekkes innen helsevesenet..."

Legers ytringsfrihet uendret
Ellen Juul Andersen Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 666

"...Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for regionale helseforetak og helseforetak. Det taler for at det ikke er skjedd noen revolusjon med retten til å uttale seg..."

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from April 2004 listed from newest to oldest.

Desember 2003 is the previous archive.

Mai 2004 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.