Sykehuskrig i Sørlands-Høyre

| No Comments

Se Agderposten 111203 Sykehuskrig i Sørlands-Høyre
SÅ RØDT: -Håpløst er dommen parti- og stortingskollega Jan Olav Olsen fra Aust-Agder feller over stortingsrepresentant Peter Gitmarks utspill.
ARENDAL: Sykehuskampen på Sørlandet splitter Høyre. Nå hamrer stortingsrepresentant Jan Olav Olsen (H) løs på sin partikollega Peter Gitmark.

Høyre-representanten fra Aust-Agder så rødt da Peter Gitmark rykket ut og hevdet at det går på livet løst for kristiansanderne om sykehuset i Arendal får ansvaret for karkirurgien innenfor Sørlandet sykehus.
-Helt håpløst, sier Olsen om Gitmarks utspill.
-Min første tanke var å spikre igjen døra inn til Peter Gitmark, men etter at det har roet seg litt, kan vi si at jeg henter spikerpakka og holder den klar, sier Jan Olav Olsen ironisk om uttalelsene stortingsrepresentant Peter Gitmark kom med til NRK Sørlandet.
Gitmark mante til kamp for sykehuset i Kristiansand, som han hevdet blir skadelidende som akuttsykehus dersom den mye omtalte karkirurgien legges til Arendal.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Desember 11, 2003 3:19 EM.

Hovedtillitsvalgte v. Sykehuset Innlandet kritiserer sykehusledelsen. was the previous entry in this blog.

Pay med oppsiktsvekkende uttalelser om tillitsvalgte ! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.