Sentraliseringsvind rusker i lokalsykehus.

| No Comments

Utdrag - Les videre på lenken....
Fra Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3252-3:
"...--Sentraliseringsvind rusker i lokalsykehus
Ingrid M. Høie
Tjenestetilbudet ved lokalsykehusene står lagelig til for hugg når de regionale helseforetakene svinger øksen for å få budsjettene i balanse. Mens helseforetakene begrunner sentralisering med budsjettbalanse og økonomi, ser allmennleger medisinsk-faglige og økonomiske grunner til å bevare lokalsykehusene.
- Tidligere forestillinger om at lokalsykehus er faglig dårligere og dyrere i drift enn store sentralinstitusjoner, er gjort til skamme, sier Anette Fosse, fastlege i Mo i Rana, og forkjemper for lokalsykehus gjennom en årrekke.

Hun viser til rapporter fra SAMDATA (1) og Senter for medisinsk metode (2): Siden 1995 har SAMDATA årlig publisert sammenlikninger mellom sykehusene, som korrigerer for at store sykehus har enkelte pasienter med mer alvorlige tilstander. Dataene underbygger at samme behandling koster mindre ved lokalsykehus enn ved sentralsykehus.

I 2001 utgav Senter for medisinsk metode en rapport som konkluderer med at det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom pasientvolum og behandlingskvalitet (3)..."

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Desember 2, 2003 9:53 FM.

Ny Styreleder i Sykehuset Innlandet fra 1/1 04 was the previous entry in this blog.

Reduksjon i ambulanseberedskapen i Gudbrandsdalen ? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.