Reduksjon i ambulanseberedskapen i Gudbrandsdalen ?

| No Comments

Reduksjon i ambulanseberedskapen i Gudbrandsdalen ?
Samtidig med omorganiseringer i Sykehuset Innlandet som utvilsomt vil føre til betydelig øket behov for ambulansetransporter, - og tross Ledelsens utsagn om øket satsning på kvalitet i prehospitale tjenester -, foreligger det planer om en halvering av antall ambulanser i beredskap i Nord-Gudbrandsdal.
Utrolig men sant !
I dag 2/12 skal det være et viktig møte med Adm. dir. Torbjørn Almlid om dette:
"...Sterkt krav om trygg ambulanse
I dag legger regionrådsleder Per Dag Hole fram et samlet krav om en trygg og forutsigbar ambulansetjeneste – også for Nord-Gudbrandsdal.
– Nå er tida forbi da loddsalg og innsamlingsaksjoner representerte tryggheten i ambulanseordningen, sier Hole. Med sterk støtte fra de fem andre ordførerne i norddalen, forventer han garantier om en forsvarlig beredskap når møtet med sjukehusdirektør Torbjørn Almlid er over..."

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Desember 2, 2003 10:25 FM.

Sentraliseringsvind rusker i lokalsykehus. was the previous entry in this blog.

GD 051203 Ambulansetjenesten. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.