Ny Styreleder i Sykehuset Innlandet fra 1/1 04

| No Comments

Styret i Helse Øst RHF har gjort endringer og suppleringer i styrene ved enkelte av helseforetakene.
Endringene skjer fra 1. januar 2004.

Sykehuset Innlandet HF
- Styreleder Peder Olsen, viseadm.dir i Helse Øst RHF
- Nestleder Sigmund Thue, tidligere styremedlem i samme styret
- Styremedlem Kari Broberg (ny)

Kari Broberg oppnevnes som nytt styremedlem for styret i sykehuset Innlandet. Broberg (47) er bosatt i Oppland og jobber tildaglig som adm. dir i Hartmark Consulting AS. Hun har lang erfaring fra styrearbeid og sitter i dag i styret i Gjøvik Kunnskapspark.

Akershus Universitetssykehus HF- Styreleder Peder Olsen, viseadm.dir i Helse Øst RHF
- Nestleder Ingar Pettersen, tidligere leder i samme styret

Sykehuset Asker og Bærum HF- Styreleder Bjørn Kolltveit, gjenvalgt leder
- Nestleder Steinar Marthinsen, viseadm.dir i Helse Øst RHF

Sunnaas sykehus HF- Styreleder Peder Olsen, viseadm.dir i Helse Øst RHF
- Nestleder Erlend Grimstad, tidligere leder i samme styret

For de andre foretakene forblir styrene som i dag.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Desember 2, 2003 9:05 FM.

Endrede opptaksområder i Helse Øst. was the previous entry in this blog.

Sentraliseringsvind rusker i lokalsykehus. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.