Hovedtillitsvalgte v. Sykehuset Innlandet kritiserer sykehusledelsen.

| No Comments

Publisert NRK Hedmark Oppland (www.nrk.no/ho) 10.12.2003
Kritiserer sjukehusledelsen
"...De hovedtillitsvalgte i Sykehuset Innlandet kritiserer mangelen på medbestemmelse i omstillingsprosessene.
Sjukehusledelsen tar selvkritikk.
Alle de hovedtillitsvalgte ved sjukehusene i Hamar og i Elverum har skrevet under et opprop, der de hevder de er satt på tilskuerplass i det omfattende omstillingsarbeidet som pågår. De er frustrerte og bekymret.
I dag samles de tillitsvalgte og ledelsen i Sykehuset Innlandet for å snakke om det.
Lover bedre samarbeid
Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Torbjørn Almlid, innrømmer at samarbeidet med de ansatte kunne ha vært bedre. Og han forstår at det kommer reaksjoner nå.
Han sier ledelsen har har gått fort fram, for å få tatt de nødvendige beslutningene om omorganisering i sjukehusene.
Men han lover at de skal få til et bedre samarbeid med de ansatte, når beslutningene nå skal gjennomføres..."

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Desember 11, 2003 12:13 EM.

Debattinnlegg i GD 081203 v. Divisjonsdirektørene was the previous entry in this blog.

Sykehuskrig i Sørlands-Høyre is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.