GD051203 Hele oppslaget om ambulansetjenesten

| No Comments

Ambulansetjenesten ble utførlig behandlet i avisen i dag, utover det som stod i nettavisen.
Her kan du se side 11, og sidene 12-13, der spesielt side 13 gir et godt orienterende kart over ambulansesituasjonen i Innlandet.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Desember 5, 2003 9:43 FM.

GD 051203 Ambulansetjenesten. was the previous entry in this blog.

Det er storm på Sørlandet ! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.