GD 051203 Ambulansetjenesten.

| No Comments

GD 05 12 2003 Ambulansetjenesten
Det er vel utvilsom at med den nye sykehusstrukturen i Innlandet vil ambulansetjenesten, spesielt utover i distriktene, bli en kritisk faktor.
Vi vet at denne tjenesten gjennom en årrekke er skåret helt inn til beinet, og fungerer kun ved en uttalt innsats fra ambulansepersonellet og lokalmiljøet med dets bidrag. De som har regnet på dette tidligere har etter de opplysninger jeg har, anslått at det her kan ligge minst 10 mill kr i underdekning bare i Oppland, - og dette før det oppstår økede transportutgifter pga den nye sykehusstrukturen.
Her vil jo store pasientgrupper, planlagte såvel som øyeblikkelig hjelp pasienter, få øket sin transportvei til og/eller fra med 40 km. Det vil gjelde både mage-tarm pasienter fra Lillehammer/Gudbrandsdalen til Gjøvik, urologipasienter til Hamar fra Lillehammer/Gudbrandsdalen, karkirugiske pasienter fra Vest Oppland til Hamar, og en stor gruppe ortopedipasienter fra Vest Oppland til Lillehammer.
Det spørs om en regning på flere 10-talls millioner kroner for dette vil kunne forsvares uten at man kan påvise vesentlig forbedret kvalitet og effektivitet samt konkrete innsparinger i selve sykehustjenestene som en følge av strukturendringen
Når regningen en dag kommer på bordet må noen gjøre opp en status for nettopp dette.

se lenken ovenfor til Gudbrandsdølen Dagningen 051203
"...Ambulanser under lupen
Over nyttår skal Sykehuset Innlandet gjennomgå hele ambulansetjenesten i Oppland og Hedmark og bestemme det framtidige opplegget.
Spørsmålet er blant annet om dagens ordning er god nok, om antall ambulanser er riktig og om ambulansekjøringen i hele Gudbrandsdalen kan drives av samme virksomhet.
Bror A. Johnstad - direktør for strategi og helsefag i Sykehuset Innlandet - mener at ambulansetjenesten fortsatt skal være desentralisert. Men kvaliteten på tjenesten er like viktig som stasjoneringsstedet...

...På nyåret etablerer nemlig Sykehuset Innlandet en egen divisjon for akuttmedisin og prehospitale tjenester. Avdelingen etableres ved sykehuset på Gjøvik.
Foruten ambulansetjenesten og nødmeldetjenesten, får divisjonen
ansvaret for hele den akuttmedisinske behandlingen utover primærhelsetjenestens ansvar, før pasientene
kommer fram til sykehuset. Dessuten AMK-sentralen for Hedmark og Oppland (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral). De får ansvaret for det akutt medisinske samarbeidet mellom sykehus og primærhelsetjenesten i perioden inntil pasienten er innlagt, samarbeid med andre nød-etater og planleggingen av det som skal skje ved større hendelser og katastrofer. I krisesituasjoner blir AMK-sentralen operasjonssentral for Sykehuset Innlandet..."

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Desember 5, 2003 8:56 FM.

Reduksjon i ambulanseberedskapen i Gudbrandsdalen ? was the previous entry in this blog.

GD051203 Hele oppslaget om ambulansetjenesten is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.