Debattinnlegg i GD 081203 v. Divisjonsdirektørene

| No Comments

DEBATTINNLEGG GD 081203:
Av Øyvind Graadal, Ingvar Stokstad, Alice Beate Andersgaard,
Tove Kjeverud Fossan og Stein Tronsmoen, divisjonsdirektører
i Sykehuset Innlandet HF

"...Målet med den nye funksjonsfordelingen i Sykehuset Innlandet er å gi befolkningen i Hedmark og Oppland et bedre sykehustilbud.
Reaksjoner ute i befolkningen tyder på at det kan ha spredd
seg misforståelser som er egnet til å skape unødig uro og engstelse.
Det vil ikke skje noen rasering av sykehustilbudet.
Som ansvarlige for det medisinske tilbudet i Sykehuset Innlandet, ønsker vi med denne artikkelen å gi faktainformasjon om hva de vedtatte
endringene innebærer..."

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Desember 11, 2003 12:00 EM.

Det er storm på Sørlandet ! was the previous entry in this blog.

Hovedtillitsvalgte v. Sykehuset Innlandet kritiserer sykehusledelsen. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.